Tere. Mina olen Relika.

Olen Sinu teejuht selles, et saaksid olla ettevõtja/juhina edukas ning saavutada tulemusi, milleni sa seni ei ole küündinud. Saan aidata ja toetada sind hetkedel, kui sul on vaja võtta vastu keerulisi otsuseid, sa oled mattunud suure töökoormuse alla või sinu suhted kolleegidega vajaksid parandamist. 

Kui sa tunned, et just mina võin olla see, et aitab sul teha ettevõtja või juhina järgmise “arenguhüppe” kirjuta mulle.

Relika Metsallik-Koppel 2

Olles coach, saan

Aidata sul püsida kursil ja hoida fookust

Aitan sul ülikiires töötempos ja suure üleväsimuse taustal hoida iseennast, oma meeskonda ja koostöösuhteid, aitan leida lahendusi ja  seada prioriteete, eristada olulist ebaolulisest ja püsida empaatiline ja õiglane. Olen sinu jaoks olemas, kui sul juhina puudub tugi ja võimalus oma muresid jagada.

aidata sul korrastada oma mõtteid

Olen sinu jaoks inimene, kellega läbi rääkida oma igapäevaseid tööalaseid väljakutseid ja prioriteete. Arutelud coachiga annavad sulle võimaluse ennast kõrvalt vaadata  ja kuulata, mis annab sulle võimaluse oma mõtteid korrastada. See annab sulle võimaluse oma tööd paremini organiseerida, seada pikaajalisi sihte ja panna paika tegevusplaane. Veel aitab oma mõtete korrastamine muuta mõtteviisi ja leida lahendusi, kuidas erinevaid tööl ette tulevaid väljakutseid lahata ja lahendada. Pakun sulle võimaluse arutleda ja arutada, et saaksid see läbi juhina kasvada.

aidata sul lahendada kinnistunud käitumis- ja suhtlemismustrid

Olen sinu jaoks teejuht, kes aitab sul ära tunda ärritava probleemi ning lahendada seda. Kui Sa jõuad  äratundmiseni, et ebameeldiv olukord, hetk, tunne kordub ning see tekitab sinus ärritust ja tekitab küsimusi. Miks ometi jälle? Siis tea, et selle taga on  kinnitunud käitumis- ja suhtlemismustrid, mis asuvad sinu alateadvuses, aitan Sul neid märgata ja lahendada.

anda sulle teise vaatenurga

Coachingu sessioonid minuga annavad sulle konkreetse aja ja võimaluse pöörata tähelepanu ja mõtted ühele konkreetsele teemale. Annan sulle võimaluse käsitleda teemat kogemustega nõuandja juuresolekul ja organisatsioonivälise isikuga. Aitan sul mõelda avaramalt ja läheneda probleemile teise nurga alt, annan sulle uut mõtteainet ja enesekindlust.

aidata sul lahendada konkreetseid juhtimisalaseid probleeme

Aitan sul leida lahendused sinu ees seisvatele konkreetsetele juhtimisalastele probleemidele. Aitan sul näha probleeme tervikuna, neid mõista ning läbi selle ka reaalselt lahendada. 

aidata sul jõuda otsuseni

Olen sulle toeks siis, kui just sina oled see ainuke inimene organisatsioonis, kelle otsa vaadatakse ja oodatakse otsust. Olgugi, et sul on oma meeskond, juhatus ja nõukogu kes pakuvad tuge nii alt kui ülevalt, kuid on hulk tähtsaid otsuseid, mille puhul kõik teised vaatavad just sinu kui juhi poole ja ootavad, et just sina tead, mis on õige ja mida on vaja teha. Just nendel vastutusrikastel hetkedel saan olla sulle toeks ja aidata sul teha otsused. Ma ei tea sinust paremini ja ei ütle sulle ette, mida teha, aga ma aitan sul läbi testida sinu erinevad mõtted ja kinnistada arvamusel või avaldada mõju, et pöörduda tagasi probleemi püstituse juurde ning kaaluda veel argumente.

Aidata sind, et taasleida oma enesekindlus

Aitan sul läheneda juhtimisküsimustele teise nurga alt, kui sa tavaolukorras iseseisvalt seda teeksid. Aitan sul küsimustega avada tahke, sinu kui juhi sisemusest, mida sa ise ei oleks osanud puutuda, kuid mille lahti harutamine annab sulle võimaluse kasvada ja areneda. Lahendused võivad peituda sageli lihtsates asjades – väikeses käitumismustri muutuses või teadlikus otsuses lasta lahti mõnest mineviku mõttest.

Boonusena: Omades äriarenduse kogemust, saan vajadusel ja sinu soovil astuda välja coachi kingadest ning olla mentorina toeks.

“Ükski ettevõtte ei saa olla suurem kui on tema omanikud ja juhid. Kui sina valid kasvamise, kasvab ka sinu ettevõte.”

Coaching koosneb järgmistest etappidest

Väljakutse kaardistamine

Hetkeolukorra ja peamiste väljakutsete kirjeldamine.
Coachingu teema valimine.

Eesmärkide seadmine

Soovitud tulemuse kirjeldamine.
Konkreetse ja mõõdetava eesmärgi sõnastamine.

 

Eesmärgi saavutamine

Coachingu meetodite rakendamine ja kliendi igakülgne toetamine soovitud tulemuseni jõudmiseks.

Coachingu lähenemine ja meetodid

Oma coachingu sessioonidel kombineerin vastavalt vajadusele ja soovitud tulemusele erinevaid coachingu meetodeid. Coachingu meetodid on näiteks:

 • Traditsiooniline coaching
 • Kognitiivne coaching
 • Lahendusele orienteeritud coaching
 • Transformatiivne coaching
 • Tulemuslikkuse coaching
 • Grupi coaching

Kõige suuremat mõju tulemustele saab näha siis, kui klient on piisavalt avatud oma mõttemustrite muutmise osas ja on valmis oma tõekspidamisi ümber hindama. Sellised muutused on alati kõige transformatiivsemad ja võimsamad ning annavad pikaajalisi tulemusi.

Teekond püstitatud eesmärkideni

Teekond eesmärkideni algab eesmärkide püstitamisest. Edasi on võimalik valida juba erinevaid meetodid ja strateegiad, mis aitavad kõige tõhusamalt soovitud suunas liikuda.

Teekond eesmärkideni võib koosneda järgmistest komponentidest:

Eesmärkide seadmine

Esimeseks sammuks soovitud tulemuseni jõudmisel on eesmärkide seadmine. Eesmärgid peavad olema üheselt mõistetavad, selged, mõõdetavad ja saavutatavad ning kooskõlas soovitud visiooniga. Suurema visiooni loomine võib olla üks osa eesmärkide seadmisest. Eesmärkide seadmine suurendab eneseteadlikkust ja isiklikku vastutust.
Selged eesmärgid annavad juhile suuna ja motivatsiooni ning võimaldavad tal hinnata oma arengut ja tulemusi.

Tegevuskava koostamine

Järgmiseks sammuks võib olla tegevuskava koostamine. Seal kirjeldatakse samm-sammult, milliseid meetmeid on vaja kasutusele võtta selleks, et püstitatud eesmärke saavutada.
Tegevuskava annab juhile struktuurse plaani, kuidas liikuda eesmärkide poole ning loob ülevaate tegevustest, mida on vaja läbida.

Regulaarsed kohtumised

Kohtume regulaarselt, et arutada toimivaid meetodeid ja tehtud tegevusi ning jälgida tegevuskava täitmist.
Regulaarsed kohtumised tagavad juhile pideva toe ja juhendamise ning aitavad tal püsida motiveerituna.

Tagasiside ja eneseanalüüs

Pakun tagasisidet ja juhendamist, mis aitavad juhil mõista oma tugevusi, nõrkusi ja arenguvajadusi.
Tagasisidestamine võimaldab juhil teha teadlikke muudatusi oma käitumises ja töömeetodites, mis toetavad eesmärkide saavutamist.

Hoiakute ja uskumuste mõistmine

Aitan juhil näha oma hoiakuid ja uskumusi, mis võivad takistada eesmärkide saavutamist.
Hoiakute nägemine võimaldab juhil tuvastada ja ümber hinnata oma piiravaid uskumusi, mis võivad olla talle takistuseks.

aidata sul jõuda otsuseni

Olen sulle toeks siis, kui just sina oled see ainuke inimene organisatsioonis, kelle otsa vaadatakse ja oodatakse otsust. Olgugi, et sul on oma meeskond, juhatus ja nõukogu kes pakuvad tuge nii alt kui ülevalt, kuid on hulk tähtsaid otsuseid, mille puhul kõik teised vaatavad just sinu kui juhi poole ja ootavad, et just sina tead, mis on õige ja mida on vaja teha. Just nendel vastutusrikastel hetkedel saan olla sulle toeks ja aidata sul teha otsused. Ma ei tea sinust paremini ja ei ütle sulle ette, mida teha, aga ma aitan sul läbi testida sinu erinevad mõtted ja kinnistada arvamusel või avaldada mõju, et pöörduda tagasi probleemi püstituse juurde ning kaaluda veel argumente.

Toetus ja kuulamine

Olen klientidele toeks nende teekonnal, pakkudes emotsionaalset tuge ja kuulates nende muresid ja väljakutseid.
Stabiilne toetus ja kuulamine annab juhile “kindla seljataguse” ja enesekindluse ja nad saavad keskenduda eesmärkide saavutamisele, isegi siis, kui seisavad silmitsi raskustega.

Rakendades ja kombineerides erinevaid praktikaid, mis loovad selguse, motiveerituse, fookuse, isikliku kasvu ja toetuse, aitavad juhil suurendada oma tulemuslikkust ja tulla toime keerukate väljakutsetega nii isiklikul kui ka professionaalsel tasandil.

Coachingu tulemused ja kasud

Isiklikud tulemused

 • Suurenenud eneseteadlikkus.
 • Isikliku arengu kiirendamine.
 • Suurem enesekindlus.
 • Parem stressijuhtimine.
 • Enesemotivatsioon.

Ametialased kasud

 • Parem juhtimine.
 • Paremad otsused.
 • Tõhusam meeskonnatöö.
 • Karjääri areng.
 • Muutustega kohanemine.
 • Tulemuslikkuse parandamine.

Coaching võib olla võimas vahend juhtide isiklikuks ja tööalaseks arenguks, mis omakorda mõjutab positiivselt nende organisatsiooni ja meeskonda. Tänu coachingule saavad juhid paremini mõista enda ja teiste käitumist, arendada oma oskusi ning saavutada isiklikke ja professionaalseid eesmärke.

  Miks valida just mind

  Relika_Metsallik-Koppel Edukaks

  Minu tugevuseks on märgata “nähtamatut” ja näha seoseid seal, kus neid esmapilgul võib olla polegi. Saan aidata sul näha vajadusi, mis on erinevate käitumismustrite taga ning tuua nähtavale käitumis- ja mõttemustrid, mis on takistuseks sulle soovitud tulemusteni jõudmisel.

  Olen olnud oma meeskonnas sageli “kuulaja” roolis ning aidanud inimestel oma tunnetega kontakti saada, teadlikumalt olen lihvinud endas coachi oskusi just viimastel aastatel läbides selleks erinevaid kursuseid ning praktiseerides, sealjuures ise kasvades ja arenedes. Minu coachingu kliendid hindavad minus võimet näha probleemi tegelikku põhjust ja järjekindlust lahenduse suunas liikumisel.

  Olen läbinud erinevaid coachingu alaseid kursuseid sh:

  • Lead the Field- PGI
  • Magic in Your Mind- PGI
  • Thinking into Results- PGI

  ning tegelen hetkel coachi sertifikaadi taotlemisega.

  Coachingu näidispakkumised

  1:1-le coachingud juhtidele ja ettevõtjatele

  LühiajalinE 1:1-le coaching

  Kestus: 2 kuud.
  Sagedus: Iga nädal 1 tund, kokku 8 kohtumist.
  Hinnastamine toimub kuupõhiselt.
  Vajaduse kirjeldus: See pakett sobib sulle, kui sa seisad silmitsi konkreetse probleemi või väljakutsega, mida sa soovid kiiresti lahendada. Näiteks võib olla vajadus stressijuhtimise, konfliktide lahendamise või otsuste tegemiseks.

  keskmine 1:1-LE COACHING

  Kestus: 6 kuud.
  Sagedus: Iga 2 nädala tagant 1,5 tundi, kokku 12 sessiooni.
  Hinnastamine toimub kuupõhiselt.
  Vajaduse kirjeldus: See pakett sobib sulle, kui soovid pikaajalist tuge oma isikliku ja tööalase arengu jaoks. Sul võib olla laiem huvi  juhtimise arendamisest ja eneseteadlikkuse suurendamisest.

  pikaajaline 1:1-LE COACHING

  Kestus: 12 kuud.
  Sagedus: Iga kuu 2 tundi, kokku 12 sessiooni.
  Hinnastamine toimub kuupõhiselt.
  Vajaduse kirjeldus: See pakett sobib sulle, kui sa soovid teha sügavaid muutusi oma karjäärisuuna või organisatsioonilise rolli osas. Sul võib olla vajadus leida parem kontakt iseendaga selleks, et pühenduda teemadele, mis on sinu jaoks päriselt olulised.

  paindlik 1:1-LE COACHING

  Kestus: Vastavalt vajadusele.
  Sagedus: Vastavalt vajadusele, alates ühest kuust kuni mitme kuuni.
  Hinnastamine toimub kohtumise põhiselt.
  Vajaduse kirjeldus: See paindlik pakett sobib sulle, kui sul on ajutine vajadus konkreetse teema või väljakutse osas. Paindlik coaching annab sulle võimaluse teha kohtumisi vastavalt vajadusele ja peatada, kui on saavutatud soovitud tulemused.

  Grupicoachingud ja mentorlus ettevõtjatele ja meeskondadele

  grupicoaching meeskondadele

  Kestus: 3 kuud.
  Sagedus: Iga nädal 1,5 tundi, kokku 12 sessiooni.
  HInnastamine osalejate arvu põhine.
  Vajaduse kirjeldus: See pakett sobib juhile, kes soovib läbida coachingu koos meeskonna või teiste juhtidega. Grupicoaching võib olla kasulik teadmiste ja kogemuste jagamiseks ning erinevate vaatenurkade saamiseks.

  grupimentorlus mikroettevõtjatele

  Kestus: piiramatu
  Sagedus: Iga 2 nädala tagant 2 tundi.
  Hinnastamine toimub kuupõhiselt.
  Vajaduse kirjeldus: See pakett sobib mikroettevõtjale, kes soovib pikaajalist tuge oma isikliku ja tööalase arengu jaoks.

  Kui Sa ei leidnud siit nimekirjast endale sobivat lahendust, siis kirjuta ja lepime kokku just sulle sobiva coachingu.

  Kõik on võimalik!

  Anna oma küsimustest või soovidest märku kasutades kontaktivormi või helistades-kirjutades. Tuginedes oma teadmistele ja kogemustele leiame just Sinu jaoks parima võimaliku lahenduse. Esimene konsultatsioon on tasuta!

  Edukaks OÜ

  Reg. nr 16566844

  (372)-5660-4603

  relika@edukaks.ee