KPI tulemusnäitajad

Mis on KPI?

KPI (ingl. Key Performance Indicator) on tulemusnäitaja, mis kirjeldab kvantitatiivselt organisatsiooni, konkreetse teema või projekti “tervist”. KPI-d kirjeldavad, kuidas meil läheb finantside, personali, klientide, turunduse, müügi jne.

KPI erinevad tüübid

KPI-del võib olla erinev ulatus. KPI-sid kasutatakse nii igakuise tulemuslikkuse mõõtmiseks kui pikemaajalise fookuse jaoks. Kõigi KPI-de puhul on ühisosaks see, et  need on seotud strateegiliste eesmärkidega. 

Strateegilised KPI-d

Strateegilised KPI-d on nn “suure pildi” peamised tulemusnäitajad, mis jälgivad organisatsiooni üldist tulemuslikkust. Juhtkonna tasemel on mõistlik jälgida üldisemaid ja olulisemaid näitajaid, et teada saada, kuidas organisatsioonil igal ajahetkel läheb. Kõige olulisemad KPI-d võivad kirjeldada näiteks kliendirahulolu, töötajate rahulolu, kasumlikkust, investeeringu tasuvust, turuosa vms.

Operatiivsed KPI-d

Operatiivsed KPI-d mõõdavad tavaliselt tulemuslikkust lühema aja jooksul ning keskenduvad organisatsiooni protsessidele ja nende efektiivsusele. Sellised KPI-d võivad kirjeldala näiteks müüki erinevates piirkondades või toodete lõikes, igakuist keskmist kulu transpordile, keskmist kulu uue müügi saamiseks vms. 

Funktsionaalsed KPI-d

Paljud peamised tulemusnäitajad on seotud konkreetsete funktsioonidega, nagu rahandus või IT. IT jaoks võib olla oluline jälgida lahenduse saavutamiseni kuluvat aega või keskmist tööaega, rahanduse KPI-deks võivad olla  brutokasumi marginaali või varade tootlust. Funktsionaalsed KPI-d võivad olla samal ajal ka strateegilised või operatiivsed KPI-d.

KPI

Ettevaatav ja tagasivaatav KPI

Kõigist KPI tüüpidest on kõige olulisem eristada ettevaatavaid (ingl leading) ja tagasivaatavaid (ingl. lagging) tulemusnäitajaid. 

Ettevaatavate KPI-de peamine fookus on seada standard, millist tulemust me soovime

Ettevaatavateks tulemusnäitajateks võib olla planeeritud müügikõnede arv, soovitud käive, ennustatav uute inimeste värbamiste arv. 

Tagasivaatavad KPI-d mõõdavad tagantjärgi, mis on juba juhtunud

Tagasivaatavateks näitajateks on sageli rahulolu nii klientide kui töötajate poolt, tegelikult saavutatud tulemused. Et saada terviklik ülevaade organisatsioonist on vaja olla kursis kõige olulisemate näitajatega ning kasutada mõlemaid nii ettevaatavaid kui tagasivaatavaid tulemusnäitajaid.

KPI tulemusnäitajate väljatöötamine

Organisatsiooni tegevuse käigus tekib palju andmeid ja kuna andmeid on palju, siis võib tekkida ahvatlus mõõta kõike, või mõõta seda, mida on kõige lihtsam mõõta. Siiski on oluline keskenduda ning mõõta peamisi tulemusnäitajaid, mis aitavad teil oma äri eesmärke saavutada. Strateegiline fookus on KPI-de määratluse üks olulisemaid aspekte. Järgnevalt on toodud mõned parimad tavad õigete KPI-de väljatöötamiseks.

Selgitage välja, kuidas KPI-sid kasutatakse: rääkige inimestega, kes kasutavad oma töös erinevaid KPI-sid, et saada teada, mida nad tahavad saavutada ja kuidas nad KPI-sid kasutavad. See aitab määratleda ärikasutajatele asjakohased ja väärtuslikud KPI-d.

Siduge asjakohased KPI-d strateegiliste eesmärkidega: kui teie KPI-d ei ole seotud sellega, mida soovite oma organisatsioonis saavutada, raiskate te aega. Kuigi KPI-d võivad olla seotud konkreetse ärifunktsiooniga, nagu personalijuhtimine või turundus, peaksid kõik peamised tulemusnäitajad olema otseselt seotud organisatsiooni üldiste ärieesmärkidega.

Hoidke KPI-d selged: kõik organisatsiooni liikmed peaksid mõistma üldisi KPI-sid, et nad saaksid nende järgi tegutseda. Seetõttu on oluline, et KPI-de defineerimisel kasutatavad mõisted on kõigile osapooltele arusaadavad. Kui inimesed mõistavad kasutusel olevate KPI-de peamist väärtust, saavad nad teha otsuseid, mis viivad näitajaid soovitud tulemusele lähemale.

KPI-d ei pruugi olla igavesed, lähtuvalt  teie organisatsiooni tegevusvaldkonna või suuna muutumisest võib-olla vajalik peamiste tulemusnäitajate ülevaatamine. Leppige kokku, millal ja kui tihti peaksite peamiste tulemusnäitajate asjakohasust hindama ning milline on plaan vajalike muudatuste tegemiseks.

KPI-de puhul on oluline pidada meeles, et tegemist ona peamiste tulemusnäitajatega, mis tähendab seda, et neid ei tohiks olla liiga palju, samas peaksid olema kaetud äriliselt kõige olulisemad teemad.

KPI ja mõõdikud

Kuigi peamised tulemusnäitajad (KPI-d) ja mõõdikud on omavahel seotud, ei ole need ühed ja samad.

KPI-d on teie äri peamised tulemusnäitajad ning nendest sõltub käige rohkem teie äri edukus. KPI-d toetavad teie strateegiat ja aitavad teie meeskondadel keskenduda olulisele. Peamiseks tulemusnäitajaks võib olla  näiteks “uute sihtklientide arv kuus”, kui fookuses on äri laiendamine.

Mõõdikud mõõdavad igapäevase äritegevuse edukust ning toetavad teie KPI-sid. Kuigi nad mõjutavad teie tulemusi, pole need teie äri kontekstis kõige kriitilisemad näitajad. Eelmises lõigus toodud KPI-d toetavaks mõõdikuks võib olla näiteks “igakuine poekülastajate arv” või “e-raamatu allalaadimiste arv”.

Kuidas OKR eesmärgid ja KPI-d koos toimivad?

Peamine erinevus KPI-de ja OKR eesmärkide vahel on see, et:

KPI näitab meile, kus me hetkel asume  ja

OKR eesmärk näitab kuhu me tahame liikuda.

KPI-sid ja OKR eesmärke on võrreldud ka nii, et KPI-id on näitajad auto armatuurlaual: kui palju meil on kütust, kui kiiresti me sõidame, kas pesuvedelikku jätkub. OKR eesmärgid seevastu kirjeldavad teekonda. Kui me tahame liikuda näiteks Tallinnast Tartusse, siis millised olulised verstapostid näitavad meile, et me liiguma Tartu mitte Pärnu suunas.

OKR eesmärgid koosnevad kahest komponendist: eesmärkidest ja võtmetulemustest. KPI-d tulevad mängu just võtmetulemuste sõnastamisel. Kui eesmärk on alati kvalitatiivne, siis võtmetulemused on kvantitatiivsed ja baseeruvad sageli KPI-del või mõõdikutel.

Kõige sagedamini on võtmetulemuse sisuks tulemusnäitaja A muutmine väärtuselt X->Y. Tulemusnäitajaks võib siinkohal olla nii KPI kui mõõdik.

Samuti võib olla võtmetulemusena kirjeldatud tulemusnäitaja A algväärtuse leidmine. Ehk teiste sõnadega me räägime siin KPI või mõõdiku algväärtuse leidmisest.

Loe veel artikleid blogist:

Strateegia koostamine – play to win

Strateegia koostamine – play to win

Sellest artiklist leiad ülevaate, milline näeb välja strateegia koostamine “Mängi selleks, et võita” (ingl. Playing to Win ehk P2W) raamistikus. Artiklis on toodud välja sammud, millel raamistik põhineb ning kirjeldatud lühidalt iga sammu sisu. Roger Martin ja  A.G....

OKR metoodika kasu, muutus ja mõju

OKR metoodika kasu, muutus ja mõju

OKR metoodika rakendamisega kaasnevat muutust ja kasu organisatsioonile saab vaadata läbi 2 erineva prisma. Esimene neist organisatsioon kui tervik ning teine protsessi/teekonna vaade. OKR metoodika organisatsiooni vaatest Organisatsiooni kui terviku vaatest loob OKR...

OKR eesmärkide hindamine

OKR eesmärkide hindamine

OKR eesmärkide hindamise erinevad süsteemid OKRide rakendamisega õnnestumiseks on oluline samm, et me hindame püstitatud eesmärkide saavutamise tõenäosust. Kui kindlad me oleme selle eesmärgi saavutamises? Eelkõige on siin mõeldud just võtmetulemuste hindamist, mitte...

Ettevõtte strateegia koostamine – juhtide 10 väljakutset

Ettevõtte strateegia koostamine – juhtide 10 väljakutset

Milliste väljakutsetega seisavad silmitsi juhid, kelle ülesanne on välja töötada organisatsiooni strateegia? Roger Martini (Rotman School on Management) läbiviidud uuringu tulemused näitavad, et: 67% juhtidest usub, et nende organisatsioonis on strateegia...

Kõik on võimalik!

Võta minuga ühendust

 

Telefon

(372)-5660-4603

E-posti aadress

relika@edukaks.ee