12 viga ettevõtte eesmärkide seadmisel

12 viga ettevõtte eesmärkide seadmisel

12 viga, mida vältida ettevõtte eesmärkide seadmisel

Iga äri edukust mõjutab eesmärkide seadmise oskus ja kui teie ettevõte pole veel uurinud võimalusi OKR metoodika (Objective and Key Results ehk eesmärgid ja võtmetulemused) rakendamiseks, olete jätnud kasutamata ühe võimsa lähenemise eesmärkide saavutamiseks. Selles artiklis on kirjeldatud peamised vead, mida eesmärkide seadmisel tehakse ning välja toodud võimalused, kuidas OKR metoodika saab nende lahendamisel abiks olla.

12 viga eesmärkide seadmisel

1. Liiga üldised eesmärgid

Väljakutse: Küllaltki levinud on ebamääraste või ebaselgete eesmärkide seadmine, mis  tekitab segadust ettevõtte töötajate seas.

Kujutage ette olukorda, kus teie turundusmeeskond seab eesmärgiks suurendada kliendi kaasamist ning ei lisa sinna ühtegi täiendavat selgitust.

OKR metoodikat järgides saab seda eesmärki täpsustada näiteks nii: “Suurendada klikkimise määra veebis 20% võrra järgmise kvartali jooksul”. Sellise sõnastusega on selgelt öeldud, mida ja mis ajaks tuleb saavutada ning kuidas edukust mõõta.

2. Ebareaalsed ambitsioonid

Väljakutse: Liiga ambitsioonikad eesmärgid, mis ei ole ka suurima pingutuse juures saavutatavad,  vähendavad meeskonna motivatsiooni.

Kujutage ette olukorda, kus tarkvaraarenduse ettevõte seab eesmärgiks “Oleme number 1 Euroopa turul ühe kvartali jooksul”, eirates sealjuures konkurentsi ja turusituatsiooni.

OKR metoodika julgustab seadma ambitsioonikaid, kuid saavutatavaid eesmärke, kohandades  ootusi turu tegeliku olukorra ja kättesaadavate ressurssidega.

3. Eesmärgid ei ole kooskõlas ettevõtte visiooni ja strateegiaga

Väljakutse: Pühendumine eesmärkidele, mis ei ole kooskõlas ettevõtte üldise visiooni ja strateegiaga, raiskab ressursse ja tekitab segadust.

Kujutage ette jaemüügifirmat, kus turundusmeeskond seab eesmärgiks suurendada veebimüüki, samas kui operatsioonide meeskond prioritiseerib poe käituskulude minimeerimist. Selline ebakõla eesmärkide vahel tekitab ressursside pärast võitlemist ning viib konfliktideni.

OKR metoodika on üles ehitatud nii, et kõikidel ettevõtte tasanditel seatud eesmärgid harmoneeruvad omavahel ja ettevõtte üldise strateegiaga. See soodustab osakondadevahelist koostööd ja tagab, et kõik tegutsevad ühes suunas.

4. Ebapiisavad ressursid

Väljakutse: Eesmärkide saavutamist takistab ebapiisav ressursside eraldamine (aeg ja eelarve).

Mõelge olukorrale, kus tootmisettevõte seab eesmärgiks “Vähendada tootmisvigade arvu 50% võrra”, kuid ei eralda raha kvaliteedikontrolli parendamiseks. Ilma vajalike ressurssideta muutub selle eesmärgi saavutamine peaaegu võimatuks.

OKR metoodika juhendab ressursside strateegilist jaotamist läbi eesmärkide prioritiseerimise.

5. Ebapiisav kommunikatsioon

Väljakutse: Töötajad ei ole eesmärkidest teadlikud või ei mõista, kuidas nad panustavad eesmärgi saavutamisse.

Kujutage ette olukorda, kus ettevõte seab eesmärgid, jättes töötajatele selgitamata eesmärkide tagamaid ning jättes nad kahtlema oma rollis ja vastutuses.

OKR metoodika toetab läbipaistvat suhtlemist ning  paneb eesmärkide seadmisel rõhu “miks” küsimuse lahti kirjeldamisele. Metoodika abil mõtestatakse lahti, miks just see eesmärk on kõige olulisem ja miks just praegu. Kui on selgelt välja toodud, kuidas iga meeskonna liige saab panustada eesmärgi saavutamisse, suurendab see meeskonna pühendumist ja harmooniat.

6. Muudatuste vältimine

Väljakutse: Takistuseks  on ka töötajate vastupanu eesmärkide seadmise meetodite kasutusele võtmisele.

Kujutage ette olukorda, kus töötajad on vastu uuele eesmärkide seadmise raamistiku rakendamisele. Neil võib olla kinnisidee jätkata vanade meetoditega ja kahtlusi uue lahenduse suhtes.

OKR metoodika pakub struktureeritud raamistikku, kuidas sujuvalt metoodikat rakendada. Töötajate kaasamine meetodite valikusse, probleemi selgitamine, piisava toe ja koolituste pakkumine ning metoodika eeliste väljatoomine aitavad neil muutust omaks võtta.

7. Vastutuse puudumine

Väljakutse: Ebaselge vastutus ja vastutuse puudumine jätab nn hallid alad ning kui vastutus puudub on vähetõenäoline ka eesmärgi saavutamine.

Kujutage ette olukorda, kus eesmärk on “Parandada toote kasutajate rahulolu”, kuid keegi pole vastutav kasutaja tagasiside kogumise või parenduste tegemise eest. Kuidas saab rahulolu tõusta, kui sellel töölõigul puudub vastutaja?

OKR metoodika kohaselt on igal võtmetulemusel konkreetne vastutaja, kes jälgib regulaarselt eesmärgi saavutamise edenemist ning vajadusel kohandab valitud suunda.

8. Väliste tegurite eiramine

Väljakutse: Väliste tegurite eiramine ja ümbritsevaga mittearvestamine vähendab eesmärkide saavutamise tõenäosust.

Näiteks kui ettevõte soovib laieneda uutele rahvusvahelistele turgudele, võib analüüsi käigus ilmneda majanduslikke nüansse või õiguslikke regulatsioone, mis mõjutavad plaanide elluviimist.

OKR metoodika soosib regulaarset analüüsi, et tuua õigeaegselt välja aspektid, mis võivad eesmärkide saavutamist mõjutada ning väldib seeläbi ebarealistlike ootuste tekkimist.

9. Jäikus

Väljakutse: Liiga jäigalt seatud suured ja pikaajalised eesmärgid takistavad reageerimist protsessi käigus ilmnevatele probleemidele.

Näiteks kui eesmärgiks on suurendada poe külastatavust, kuid ootamatud sündmused nagu pandeemia, suunavad tarbijate käitumist veebiostude suunas.

OKR metoodika soodustab kohanemisvõimet ning toetab võtmetulemuste kohandamist vastavalt muutuvatele oludele.

10. Ebapiisav mõõtmine

Väljakutse: Ebapiisav mõõtmine takistab progressi jälgimist ja otsuste tegemist.

Kui eesmärgiks on näiteks parandada kliendirahulolu, on vaja määratleda konkreetsed ja mõõdetavad võtmetulemused, mis näitavad eesmärgi poole liikumist. Selline võtmetulemus on näiteks “Tõsta Net Promoter Score (NPS) 15 punkti võrra järgmise kuue kuu jooksul”.

OKR metoodika jälgib detailselt võtmetulemuste mõõdetavust ja suunab kasutama asjakohaseid KPI-sid. Konkreetse mõõtmise kasutuselevõtmine võimaldab ettevõttel jälgida progressi ja teha asjakohaseid juhtimisotsuseid.

11. Lühiajalise ja pikaajalise fookuse tasakaal on paigast ära

Väljakutse: Lühiajaliste eesmärkide rõhutamine pikaajaliste eesmärkide ees mõjub kahjulikult jätkusuutlikkusele.

OKR metoodika struktuur on hierarhiline ning pikaajalised eesmärgid on seotud lühiajaliste eesmärkidega, tagades et meeskonna pingutused oleksid jätkusuutlikud ja suunatud tulevasele kasvule.

12. Töötajate mittekaasamine

Väljakutse: Töötajate eemalejäämine eesmärkide seadmise protsessist põhjustab pühendumise vähenemist.

OKR metoodika propageerib töötajate kaasamist. Kaasake oma töötajaid OKR eesmärkide seadmisesse, väärtustage nende pühendumist ja selgitage, kuidas nende panustamine  toetab ettevõtte eesmärkide saavutamist.

 

Kui eelpool nimetatud väljakutsed on tuttavad ka teie organisatsioonile, võib OKR metoodika olla just see tööriist, mis viib järgmiste edusammudeni. OKR eesmärkide omaksvõtt võib aidata luua teie organisatsioonis kultuuri, mis on selge, motiveeritud, kooskõlas ja kohanduv ning aitab saavutada soovitud tulemusi. OKR metoodika lubadus seisneb võimes toetada nii individuaalseid kui kollektiivseid ambitsioone, toetades seeläbi teie ettevõtte edukaks saamist kiiresti muutuval ärimaastikul

Loe veel artikleid blogist:

KPI tulemusnäitajad

KPI tulemusnäitajad

Mis on KPI? KPI (ingl. Key Performance Indicator) on tulemusnäitaja, mis kirjeldab kvantitatiivselt organisatsiooni, konkreetse teema või projekti “tervist”. KPI-d kirjeldavad, kuidas meil läheb finantside, personali, klientide, turunduse, müügi jne. KPI erinevad...

Strateegia koostamine – play to win

Strateegia koostamine – play to win

Sellest artiklist leiad ülevaate, milline näeb välja strateegia koostamine “Mängi selleks, et võita” (ingl. Playing to Win ehk P2W) raamistikus. Artiklis on toodud välja sammud, millel raamistik põhineb ning kirjeldatud lühidalt iga sammu sisu. Roger Martin ja  A.G....

OKR metoodika kasu, muutus ja mõju

OKR metoodika kasu, muutus ja mõju

OKR metoodika rakendamisega kaasnevat muutust ja kasu organisatsioonile saab vaadata läbi 2 erineva prisma. Esimene neist organisatsioon kui tervik ning teine protsessi/teekonna vaade. OKR metoodika organisatsiooni vaatest Organisatsiooni kui terviku vaatest loob OKR...

OKR eesmärkide hindamine

OKR eesmärkide hindamine

OKR eesmärkide hindamise erinevad süsteemid OKRide rakendamisega õnnestumiseks on oluline samm, et me hindame püstitatud eesmärkide saavutamise tõenäosust. Kui kindlad me oleme selle eesmärgi saavutamises? Eelkõige on siin mõeldud just võtmetulemuste hindamist, mitte...

Ettevõtte strateegia koostamine – juhtide 10 väljakutset

Ettevõtte strateegia koostamine – juhtide 10 väljakutset

Milliste väljakutsetega seisavad silmitsi juhid, kelle ülesanne on välja töötada organisatsiooni strateegia? Roger Martini (Rotman School on Management) läbiviidud uuringu tulemused näitavad, et: 67% juhtidest usub, et nende organisatsioonis on strateegia...

Kõik on võimalik!

Võta minuga ühendust

 

Telefon

(372)-5660-4603

E-posti aadress

relika@edukaks.ee

 

KPI tulemusnäitajad

KPI tulemusnäitajad

KPI tulemusnäitajad

Mis on KPI?

KPI (ingl. Key Performance Indicator) on tulemusnäitaja, mis kirjeldab kvantitatiivselt organisatsiooni, konkreetse teema või projekti “tervist”. KPI-d kirjeldavad, kuidas meil läheb finantside, personali, klientide, turunduse, müügi jne.

KPI erinevad tüübid

KPI-del võib olla erinev ulatus. KPI-sid kasutatakse nii igakuise tulemuslikkuse mõõtmiseks kui pikemaajalise fookuse jaoks. Kõigi KPI-de puhul on ühisosaks see, et  need on seotud strateegiliste eesmärkidega. 

Strateegilised KPI-d

Strateegilised KPI-d on nn “suure pildi” peamised tulemusnäitajad, mis jälgivad organisatsiooni üldist tulemuslikkust. Juhtkonna tasemel on mõistlik jälgida üldisemaid ja olulisemaid näitajaid, et teada saada, kuidas organisatsioonil igal ajahetkel läheb. Kõige olulisemad KPI-d võivad kirjeldada näiteks kliendirahulolu, töötajate rahulolu, kasumlikkust, investeeringu tasuvust, turuosa vms.

Operatiivsed KPI-d

Operatiivsed KPI-d mõõdavad tavaliselt tulemuslikkust lühema aja jooksul ning keskenduvad organisatsiooni protsessidele ja nende efektiivsusele. Sellised KPI-d võivad kirjeldala näiteks müüki erinevates piirkondades või toodete lõikes, igakuist keskmist kulu transpordile, keskmist kulu uue müügi saamiseks vms. 

Funktsionaalsed KPI-d

Paljud peamised tulemusnäitajad on seotud konkreetsete funktsioonidega, nagu rahandus või IT. IT jaoks võib olla oluline jälgida lahenduse saavutamiseni kuluvat aega või keskmist tööaega, rahanduse KPI-deks võivad olla  brutokasumi marginaali või varade tootlust. Funktsionaalsed KPI-d võivad olla samal ajal ka strateegilised või operatiivsed KPI-d.

KPI

Ettevaatav ja tagasivaatav KPI

Kõigist KPI tüüpidest on kõige olulisem eristada ettevaatavaid (ingl leading) ja tagasivaatavaid (ingl. lagging) tulemusnäitajaid. 

Ettevaatavate KPI-de peamine fookus on seada standard, millist tulemust me soovime

Ettevaatavateks tulemusnäitajateks võib olla planeeritud müügikõnede arv, soovitud käive, ennustatav uute inimeste värbamiste arv. 

Tagasivaatavad KPI-d mõõdavad tagantjärgi, mis on juba juhtunud

Tagasivaatavateks näitajateks on sageli rahulolu nii klientide kui töötajate poolt, tegelikult saavutatud tulemused. Et saada terviklik ülevaade organisatsioonist on vaja olla kursis kõige olulisemate näitajatega ning kasutada mõlemaid nii ettevaatavaid kui tagasivaatavaid tulemusnäitajaid.

KPI tulemusnäitajate väljatöötamine

Organisatsiooni tegevuse käigus tekib palju andmeid ja kuna andmeid on palju, siis võib tekkida ahvatlus mõõta kõike, või mõõta seda, mida on kõige lihtsam mõõta. Siiski on oluline keskenduda ning mõõta peamisi tulemusnäitajaid, mis aitavad teil oma äri eesmärke saavutada. Strateegiline fookus on KPI-de määratluse üks olulisemaid aspekte. Järgnevalt on toodud mõned parimad tavad õigete KPI-de väljatöötamiseks.

Selgitage välja, kuidas KPI-sid kasutatakse: rääkige inimestega, kes kasutavad oma töös erinevaid KPI-sid, et saada teada, mida nad tahavad saavutada ja kuidas nad KPI-sid kasutavad. See aitab määratleda ärikasutajatele asjakohased ja väärtuslikud KPI-d.

Siduge asjakohased KPI-d strateegiliste eesmärkidega: kui teie KPI-d ei ole seotud sellega, mida soovite oma organisatsioonis saavutada, raiskate te aega. Kuigi KPI-d võivad olla seotud konkreetse ärifunktsiooniga, nagu personalijuhtimine või turundus, peaksid kõik peamised tulemusnäitajad olema otseselt seotud organisatsiooni üldiste ärieesmärkidega.

Hoidke KPI-d selged: kõik organisatsiooni liikmed peaksid mõistma üldisi KPI-sid, et nad saaksid nende järgi tegutseda. Seetõttu on oluline, et KPI-de defineerimisel kasutatavad mõisted on kõigile osapooltele arusaadavad. Kui inimesed mõistavad kasutusel olevate KPI-de peamist väärtust, saavad nad teha otsuseid, mis viivad näitajaid soovitud tulemusele lähemale.

KPI-d ei pruugi olla igavesed, lähtuvalt  teie organisatsiooni tegevusvaldkonna või suuna muutumisest võib-olla vajalik peamiste tulemusnäitajate ülevaatamine. Leppige kokku, millal ja kui tihti peaksite peamiste tulemusnäitajate asjakohasust hindama ning milline on plaan vajalike muudatuste tegemiseks.

KPI-de puhul on oluline pidada meeles, et tegemist ona peamiste tulemusnäitajatega, mis tähendab seda, et neid ei tohiks olla liiga palju, samas peaksid olema kaetud äriliselt kõige olulisemad teemad.

KPI ja mõõdikud

Kuigi peamised tulemusnäitajad (KPI-d) ja mõõdikud on omavahel seotud, ei ole need ühed ja samad.

KPI-d on teie äri peamised tulemusnäitajad ning nendest sõltub käige rohkem teie äri edukus. KPI-d toetavad teie strateegiat ja aitavad teie meeskondadel keskenduda olulisele. Peamiseks tulemusnäitajaks võib olla  näiteks “uute sihtklientide arv kuus”, kui fookuses on äri laiendamine.

Mõõdikud mõõdavad igapäevase äritegevuse edukust ning toetavad teie KPI-sid. Kuigi nad mõjutavad teie tulemusi, pole need teie äri kontekstis kõige kriitilisemad näitajad. Eelmises lõigus toodud KPI-d toetavaks mõõdikuks võib olla näiteks “igakuine poekülastajate arv” või “e-raamatu allalaadimiste arv”.

Kuidas OKR eesmärgid ja KPI-d koos toimivad?

Peamine erinevus KPI-de ja OKR eesmärkide vahel on see, et:

KPI näitab meile, kus me hetkel asume  ja

OKR eesmärk näitab kuhu me tahame liikuda.

KPI-sid ja OKR eesmärke on võrreldud ka nii, et KPI-id on näitajad auto armatuurlaual: kui palju meil on kütust, kui kiiresti me sõidame, kas pesuvedelikku jätkub. OKR eesmärgid seevastu kirjeldavad teekonda. Kui me tahame liikuda näiteks Tallinnast Tartusse, siis millised olulised verstapostid näitavad meile, et me liiguma Tartu mitte Pärnu suunas.

OKR eesmärgid koosnevad kahest komponendist: eesmärkidest ja võtmetulemustest. KPI-d tulevad mängu just võtmetulemuste sõnastamisel. Kui eesmärk on alati kvalitatiivne, siis võtmetulemused on kvantitatiivsed ja baseeruvad sageli KPI-del või mõõdikutel.

Kõige sagedamini on võtmetulemuse sisuks tulemusnäitaja A muutmine väärtuselt X->Y. Tulemusnäitajaks võib siinkohal olla nii KPI kui mõõdik.

Samuti võib olla võtmetulemusena kirjeldatud tulemusnäitaja A algväärtuse leidmine. Ehk teiste sõnadega me räägime siin KPI või mõõdiku algväärtuse leidmisest.

Loe veel artikleid blogist:

KPI tulemusnäitajad

KPI tulemusnäitajad

Mis on KPI? KPI (ingl. Key Performance Indicator) on tulemusnäitaja, mis kirjeldab kvantitatiivselt organisatsiooni, konkreetse teema või projekti “tervist”. KPI-d kirjeldavad, kuidas meil läheb finantside, personali, klientide, turunduse, müügi jne. KPI erinevad...

Strateegia koostamine – play to win

Strateegia koostamine – play to win

Sellest artiklist leiad ülevaate, milline näeb välja strateegia koostamine “Mängi selleks, et võita” (ingl. Playing to Win ehk P2W) raamistikus. Artiklis on toodud välja sammud, millel raamistik põhineb ning kirjeldatud lühidalt iga sammu sisu. Roger Martin ja  A.G....

OKR metoodika kasu, muutus ja mõju

OKR metoodika kasu, muutus ja mõju

OKR metoodika rakendamisega kaasnevat muutust ja kasu organisatsioonile saab vaadata läbi 2 erineva prisma. Esimene neist organisatsioon kui tervik ning teine protsessi/teekonna vaade. OKR metoodika organisatsiooni vaatest Organisatsiooni kui terviku vaatest loob OKR...

OKR eesmärkide hindamine

OKR eesmärkide hindamine

OKR eesmärkide hindamise erinevad süsteemid OKRide rakendamisega õnnestumiseks on oluline samm, et me hindame püstitatud eesmärkide saavutamise tõenäosust. Kui kindlad me oleme selle eesmärgi saavutamises? Eelkõige on siin mõeldud just võtmetulemuste hindamist, mitte...

Ettevõtte strateegia koostamine – juhtide 10 väljakutset

Ettevõtte strateegia koostamine – juhtide 10 väljakutset

Milliste väljakutsetega seisavad silmitsi juhid, kelle ülesanne on välja töötada organisatsiooni strateegia? Roger Martini (Rotman School on Management) läbiviidud uuringu tulemused näitavad, et: 67% juhtidest usub, et nende organisatsioonis on strateegia...

Kõik on võimalik!

Võta minuga ühendust

 

Telefon

(372)-5660-4603

E-posti aadress

relika@edukaks.ee

 

OKR metoodika kasu, muutus ja mõju

OKR metoodika kasu, muutus ja mõju

OKR metoodika rakendamise kasu, muutus ja mõju

okr metoodika rakendamise kasu

OKR metoodika rakendamisega kaasnevat muutust ja kasu organisatsioonile saab vaadata läbi 2 erineva prisma. Esimene neist organisatsioon kui tervik ning teine protsessi/teekonna vaade.

  OKR metoodika organisatsiooni vaatest

   Organisatsiooni kui terviku vaatest loob OKR metoodika rakendamine muutust ja kasu järgmiste aspektide näol: koostöö, organisatsioonikultuur, fookus, ühised eesmärgid, läbipaistvus, seosed.

    3 peamist põhjust, miks OKR metoodikat rakendatakse on:

    Ühine suund

    Teravam fookus

    Parem koostöö

    Räägin videos nendest lähemalt:

    Koostöö suurendamine. Teadlik valik suurendab tiimide vahelist koostööd.

    Üks kolmest peamisest põhjusest, miks OKR metoodika kasutusele võetakse on tiimide vahelise koostöö suurendamine. Selle tulemuse saavutamiseks on oluline, et OKR tiimide moodustamise aluseks ei oleks organisatsiooni funktsionaalsed tiimid, sest just sellest sõltub kas koostöö tiimide vahel suureneb või vastupidi hoopis väheneb.

    OKR tiimi on tiim, kellele on ühine eesmärk, mille poole koos püüeldakse. OKR tiimid peaksid olema funktsioonide ülesed, kui me ei soovi hierarhilist organisatsioonikultuuri. OKR tiimid võivad moodustuda üksteisega tihedalt sõltuvatest tiimidest (näiteks turundus ja müük). OKR tiimide moodustamise aluseks võib olla kliendi elutsükkel või konkurentsitegurid.

    OKR metoodika toetab ja süvendab hierarhilist kultuuri, kui OKR tiimid moodustatakse lähtuvalt organisatsiooni hierarhiast.

    Kui soov OKR metoodika rakendamise taga on eelkõige koostöö suurendamine, võiks otsida vastuseid järgmistele küsimustele:

    Miks täna ei toimi või toimib halvasti koostöö erinevat tiimi vahel? Mis on peamised põhjused? Millist kahju loob organisastioonile koostöö puudumine?

    Millist tulemust me soovime? Kuidas meie organisatsioon toimib, kui üksustevaheline koostöö toimib hästi? Millist kasu see loob tervele organisatsioonile, inimestele ja klientidele?

     Organisatsioonikultuur. Oluline mõju organisatsioonikultuurile.

     Organisatsioonikultuuri kõige suuremaks mõjutajaks on OKR tiimide moodustamise põhimõtted.

     Milline on meie organisatsioonikultuur ja millist kultuuri me soovime?

     Kas me soovime:

     • Rõhutada hierarhilist kultuuri?
     • Suurendada tiimide ülest koostööd?
     • Arendada kliendikeskset kultuuri?

     Kliendikeskset kultuuri on võimalik OKR metoodikaga võimenda ja laiendada, kui OKR tiimid moodustatakse lähtuvalt kliendivaatest. Näiteks põhineb OKR tiimide moodustamise loogika kliendisegmentidel või erinevatel klienditeekonna etappidel.

     Kui OKR metoodika rakendamise üheks lähtekohaks on soov muuta organisatsioonikultuuri seniseid lähtekohti, on vaja erilist rõhku ja tähelepanu “Miks?” küsimuse lahti mõtestamisele. OKR on tööriist muutuse läbiviimiseks, aga mõistmine loodava muutuse vajalikkusest peab olema eelnevalt kõigile selge ja ühiselt mõistetud.

      Fookus. Suureneb keskendumine sellele, mis on kõige olulisem.

      OKR metoodika väljatöötamise üheks algseks lähtekohaks oli fookuse seadmine ja hoidmine. Fookus on ka üks kolmest peamisest põhjusest, miks OKR metoodikat organisatsioonides rakendatakse.

      Fookust saab vaadelda mitmel tasandil. Fookus organisatsiooni üleselt ja fookus tiimisiseselt.

      Fookus organisatsiooni tasandil pannakse paika ettevõtte strateegias ning see on lähtepunktiks tiimidele oma OKR eesmärkide seadmisel. Üldine fookus aitab mõtestada tegevused, mis on kooskõlas tervikuga ning mis ei ole terviku seisukohast nii olulised. Fookuse hoidmise seisukohalt on oluline, et OKR eesmärkide sõnastamise etapis pööratakse tähelepanu kõikide seatud eesmärkide omavahelise vertikaalse kooskõla loomisele. Tähelepanu tuleb pöörata tegevustele, mis ei ole seatud prioriteetidega otseselt kooskõlas, kuid mille tegemata jätmisel on suur mõju edaspidise edu tagamiseks.

      Fookus tiimi tasandil tähendab eelkõige seda, et tiimi liikmed panustavad kokkulepitud mahus oma aega just nende eesmärkide elluviimiseks. 

      OKR eesmärgid ei tohiks katta 100% kõikidest ülesannetest. Üldine soovitus on, et OKR eesmärkide osakaal võiks olla 40-80% kogu töö mahust, aga siin võib olla erandeid. Näiteks tugitiimid, kelle jaoks on hea kasutada OKR eesmärke selleks, et kommunikeerida enda konkreetse perioodi prioriteete ja vältida see läbi lisanduvate tööülesannete kuhjumist. 

      Kui OKR metoodika rakendamise lähtekohaks on just fookuse seadmine ja hoidmine, tasub mõtestada lahti järgmised küsimused: 

      Miks on nii, et organisatsiooni fookus on laiali? Mis on selle olukorra peamised põhjustajad? Millised tagajärjed on sellega kaasnenud?

      Millist olukorda me soovime? Kuidas meie organisatsioon töötab, kui fookus on paigas? Millised tulemused sellega kaasnevad?

       Ühine suund (Strateegia kommunikatsioon ja elluviimine). Paraneb strateegiliste eesmärkide mõistmine ja omaksvõtmine. 

       Kolmas peamine põhjus, miks OKR metoodikat rakendatakse on organisatsiooni strateegia ja eesmärkide parem kommunikatsioon. Selleks, et tuua organisastiooni strateegia inimestele lähemale, luua parem mõistmine ja omaksvõtmine ning seeläbi suurendada strateegiliste eesmärkide saavutamise tõenäosust.

       OKR metoodika on hea tööriist organisatsiooni strateegia viimiseks kõikide töötajateni. Metoodika annab ette selge struktuuri eesmärkide ja võtmetulemuste näol, mis võimaldab valada strateegilised suunad ühtsesse ja selgesse vormi ja see läbi lihtsalt järgitavaks ja mõistetavaks. Suure pildi hoomamine aitab mõista püstitatud eesmärke ning tervikust arusaamine lihtsustab võetud suuna omaksvõtmist. Läbi eesmärkide ja võtmetulemuste struktuuri seotakse iga tiimi ja indiviidi panus peamiste strateegiliste eesmärkidega, mis aitab suurendada pühendumist.

       Kui meie soov on rakendada OKR metoodikat strateegia paremaks elluviimiseks, võiks otsida vastuseid järgmistele küsimustele:

       Miks on meie senine strateegia elluviimine ebaõnnestunud? Mis on peamised põhjused, miks me ei ole jõudnud soovitud tulemusteni? Milliste tulemustega oleme pidanud silmitsi seisma?

       Millist olukorda me soovime? Millist mõju avaldab senisele töökorraldusele ja tegevustele see, kui strateegilised eesmärgid on kõigile hästi teada ja tegevused selle järgi joondatud?

        Läbipaistvus. Paraneb ettevõtte ja individuaalsete eesmärkide nähtavus.

        Metoodika looja Andy Grove nägi ette, et kõik püstitatud OKR eesmärgid on terve organisatsiooni sees kõigile nähtavad.

        Kõikide organisatsiooni ja tiimi tasandi OKR eesmärkide läbipaistvuse tagab eesmärkide hoidmine ja avalikustamine ühes kohas, mis on oluline ka tegevuste kooskõlastamise jaoks.

        OKR metoodika ei tööta eesmärgipäraselt, kui puudub ülevaade, millega tegelevad teised tiimid organisatsioonis. OKR eesmärgid peaksid saama nähtavaks kõigi jaoks hiljemalt siis, kui need on kooskõlastatud ja kinnitatud.

        Eesmärkide läbipaistvus aitab tagada üleüldist teadlikkust, millega ettevõtte tervikuna ja iga tiim tegeleb ning näha seoseid, kuidas indiviidid ja tiimid panustavat ühiste eesmärkide seadmisesse. Suurendab mõistmist, et terviku jaoks on kõikide panus ühtmoodi oluline, ükski tiim ei ole teistest “tähtsam”.

        Läbipaistvuse loomisel aitavad selgust luua järgmised küsimused:

        Kas läbipaistvus on meie organisatsiooni väärtus? Kas me tahame, et läbipaistvus oleks meie organisatsiooni väärtus? Millist kasu loob meie organisatsioonile läbipaistvus nii töötajate, klientide kui juhtkonna suunal? Mis on takistanud meie organisatsioonil olla läbipaistev? Millised muutusi on vaja luua ja milliste hirmudega tegeleda, kui soovime suurendada organisatsiooni läbipaistvust?

         Seosed. Paraneb tegevuste ja panustajate nähtavus.

         OKR eesmärgid on ülesse ehitatud põhimõttel, et organisatsiooni tasandi eesmärgid on seotud tiimi tasandi eesmärkidega. Iga tiim leiab oma viisi, kuidas panustada organisatsiooni tasandi eesmärkide saavutamisesse.

         OKR eesmärkide rakendamine toob nähtavale üksikute tegevuste seose pikaajaliste eesmärkidega, millised tegevused on olulised selleks, et üldisi eesmärke saavutada ning kuidas erinevad tiimid ja vastutajad sellesse panustavad. 

         Ühtse terviku loomiseks on kriitilise tähtsusega OKR eesmärkide kooskõlastamine ja joondamine nii organisatsiooni ja tiimi taseme vahel kui tiimidel omavahel.

         Seoste puudumist võimendab “silodes” tegutsemine, kus suur pilt tervikust puudub ning eesmärkide kooskõlastamisele rõhku ei panda.

          Paindlikkus. Lihtsustub vajalike uuenduste tegemine vastavalt muutuvatele tingimustele.

          OKR metoodika lihtsustab vajalike muudatuste juhtimist organisatsioonis. Metoodika rakendamine loob ülevaate tervikust, aitab seda hoomata ning seeläbi võimaldab paremini mõista muudatuste vajalikkust ja olla paindlikum võimalike muutuste osas.

          Sõltuvalt organisatsioonist võib muudatuste juhtimine olla väga pikk ja vaevaline protsess. Inimeste loomuomane valmisolek muudatustega kaasa tulemiseks on erinev, mida mõjutab arusaamine, miks muudatust vaja on.

          Selge seose loomine strateegiliste eesmärkide ja muudatuste vahele ning eesmärkide lahti seletamine hierarhilises võtmes loob parema mõistmise ning suurendab paindlikkust.

           Ambitsioon. Kasvab julgus seada eesmärke, mis võivad tunduda algselt täiesti võimatud.

           OKR metoodika soosib ambitsioonikate eesmärkide seadmist. Sõltuvalt valitud hindamise süsteemist toetab metoodika eesmärkide seadmist, mille saavutamise tõenäosus on algselt 10-90%.

           Ambitsioonikate eesmärkide seadmine võimaldab luua eelduse suuremaks arenguks ja kasvuks, lubades eksida ja õppida ning olla loominguline tulemuseni jõudmise teekonnal.

           Ambitsioonikus on üks OKR metoodika väljatöötamise alustalasid.

            OKR metoodika läbi protsessi/teekonna vaate

            OKR metoodika rakendamise osaks on selge OKR eesmärkide seadmise, haldamise ja õppimise protsess, mille muutus ning kasu organisatsioonile kirjeldavad järgmised märksõnad: teadlikkus, agiilsus, efektiivne suhtlus, vastutus, inimeste kaasamine, tunnustus ja tulemuslikkus.

             Teadlikkus. Paraneb ülevaade, mis loob selguse, kui kaugel parasjagu ollakse.

             OKR eesmärkide protsessi osaks on regulaarsed OKR eesmärkide hindamised ja ülevaatamised. Hindamiste peamine eesmärk on hoida ülevaadet, kuidas meil püstitatud eesmärkidega läheb. Eesmärkide hindamised saavad olla nii tagasivaatavad (Kuidas meil seni läinud on?) kui ettevaatavad (Millist tulemust me ootame edasiseks?). Kõige parema pildi ja selguse loob, kui tehakse mõlemat.

             Kui regulaarsete hindamiste läbiviimine toob selguse, siis nende ära jätmine või ainult tagasivaatava pildi loomine on üks suurimaid eksimise kohti, mida OKR rakendamisel tehakse.

             Teadlikkus hetkeseisust aitab mõista, kuidas organisatsioonil tervikuna läheb. Kui sujuv on liikumine seatud eesmärkide suunas ning milliste teemade lahendamine on osutunud väljakutsuvamaks algselt arvatust.

             Teadlikkust aitavad lahti mõtestada järgmised küsimused:

             Kui hea on täna Teie organisatsioonil ülevaade, kui sujuv ja järjepidev on eesmärgi poole liikumine? Millised on peamised probleemid, mis takistavad tervikust ülevaate loomist? Millist mõju avaldab organisatsiooni puudulik või puuduv ülevaade?

             Millist tulemust Te soovite? Mille poolet toimib Teie organisatsioon paremini, kui on olemas terviklik ülevaade hetkeseisust? Millist kasu loob teadlikkus hetkeseisust suures pildis tervele organisatsioonile, inimestele, klientidele?

              Agiilsus. Reageerimiskiirus muutunud oludele paraneb.

              OKR eesmärkide tsükkel põhineb agiilsel lähenemisel ning võimaldab kiiret reageerimist muutunud oludele. OKR eesmärkide regulaarsete hindamiste läbiviimine aitab tuua välja ja mõtestada võimalikke tegureid, mis mõjutavad eesmärkide saavutamist. Teadlikkus võimalikest muutunud oludest või mõjutajatest aitab muuta või täiendada algselt valitud suunda.

              Seega on väga oluline, et regulaarsete hindamiste raames, mitte ainult ei hinnata eesmärke vaid arutletakse, millised tegurid on mõjutanud hinnangute andmist ning vajadusel tehakse korrektuurid.

              Kui agiilsuse rakendamine OKR tsükli keskel võimaldab saavutada rohkem, siis vastukaaluks jäikus ja algsetes raamides püsimine pärsib parima võimaliku tulemuseni jõudmist.

               Efektiivne suhtlus. Pidev “käe pulsil hoidmine” suurendab võimalust õigel ajal abi küsida. 

               Agiilsuse põhimõtte rakendamine ning avatud arutelude soodustamine muudab takistuste ja probleemide nähtavaks toomise vastutajate jaoks lihtsamaks. Võimalike probleemide ja takistuste nähtavus võimaldab õige ajal nii abi küsida kui abi pakkuda ning suurendab tiimitunnet ühiste eesmärkide poole liikumisel. 

               Avatud arutelude eelduseks on põhimõte, et kõigil on luba eksida, kedagi ei jäeta oma murega üksi ning ühised eesmärgid nõuavad meie kõigi pingutust.

               Abi pakkumise soodustamine suurendab proaktiivsust ning erinevate vaatenurkadega arvestamine võimaldab jõuda parima tulemuseni.

                Vastutus. Läbi regulaarse eesmärkide saavutamise jälgimise suureneb vastutus. 

                Pidev huvi üleval hoidmine, kuidas meil läheb suurendab vastutustunnet seatud eesmärkide saavutamiseks. Regulaarsed ülevaatused eeldavad, et vahepeal on toimunud edasiminek ning selle jaoks on vaja tegutseda.

                Suurim viga, mida eesmärkide seadmise juures teha saab on: “eesmärkide seadmine ja seejärel unustamine”

                 Inimeste kaasamine. Suureneb töötajate lojaalsus, kes võtavad vastutust, on üksteise suhtes toetavad ning kelle tööd hinnatakse.

                 Selge mõistmine, kuidas iga indiviid panustab suurte eesmärkide elluviimisesse, suurendab töötajate lojaalsust ja kuuluvustunnet. Ühiste eesmärkide seadmine aitab märgata ja vajadusel toetada ka teisi, et eesmärgid saaksid ühiselt saavutatud. 

                 Strateegiliste eesmärkide seadmisel on oluline, et terve organisatsioon saab aru, miks on valitud selline suund ja kuidas iga inimene saab panustada, et selles suunas edasi liikuda. Inimeste kaasamine on kriitiline edutegur eesmärkide omaksvõtmisel.

                  Tunnustus. Paraneb ülevaade inimestest, kes eesmärgi nimel pingutavad.

                  Seatud eesmärkide ja vastutajate läbipaistvus loob ülevaate, kes ja milliste tegevustega panustavad ühtsete eesmärkide saavutamisesse. 

                  Kui OKR metoodika on rakendatud ühtselt üle kogu organisatsiooni on võimalik kõigil anda oma panus seatud eesmärkide saavutamisesse.

                  Oluline on meeles pidada, et OKR eesmärkide saavutamise määr ja tulemuslikkus ei ole üks ühele seotud ning sellise seose loomine pärsib ambitsioonikate eesmärkide seadmist.

                   Tulemuslikkus.  Läbi protsesside muutmise on organisatsioon edukam ja tõhusam.

                   OKR metoodika rakendamine aitab viia ettevõtte üldist eesmärgistamist järgmisele tasemele, ikka selleks, et olla organisatsioonina edukam. Konkreetsed kokkulepitud mängureeglid,  raamistik eesmärkide sõnastamiseks ja kindel protsess toetavad ambitsioonikate eesmärkide seadmist ja saavutamist.

                   Siinkohal on oluline meeles pidada, et kõrge tulemuslikkuse saavutamiseks ei piisa ainult eesmärkide seadmisest. Lisaks eesmärkidele on oluline pöörata tähelepanu ka töötajate õnne- ja rahulolutundele, sest ainult nende kahe komponendi koosmõjul jõuame kõrge tulemuslikkuseni.

                    Kokkuvõte

                    Kui suurte organisatsioonide probleemiks on tihti “silode” tekkimine, siis OKR metoodika rakendamine aitab seda probleemi lahendada läbi fookuse seadmise, koostöö suurendamise, läbipaistvuse ja seoste loomise.

                    OKR metoodika ei ole sugugi tööriist ainult suurtele ettevõtetele, OKR eesmärgid aitavad nii suurtel kui väikestel ettevõttetel olla edukamad ja saavutada rohkem, kui algselt julgetakse unistada.

                    Kõik välja toodud märksõnad on tihedalt seotud erinevate OKR mängureeglitega ning konkreetsete mängureeglite kokkuleppimine mõjutab otseselt, kas jõutakse soovitud tulemuseni või hoopis risti vastupidise tulemuseni. Seega on väga oluline, et mängureeglite kokkuleppimise juureks pööratakse tähelepanu nende võimalikule mõjule.

                     Loe rohkem OKR metoodika kohta

                     OKR metoodika kasu, muutus ja mõju

                     OKR metoodika rakendamisega kaasnevat muutust ja kasu organisatsioonile saab vaadata läbi 2 erineva prisma. Esimene neist organisatsioon kui tervik ning teine protsessi/teekonna vaade. OKR metoodika organisatsiooni vaatest Organisatsiooni kui terviku vaatest loob OKR...

                     OKR eesmärkide sõnastamise protsess

                     OKR eesmärkide sõnastamise protsess koosneb neljast sammust, nendeks on: 1. samm: Probleemi tuvastamine Esimese sammuna on vaja tuvastada, mis on need probleemid või takistused, mis on kõige põletavamad ja kriitilisemad organisatsiooni edasise arengu kontekstis. Kuna...

                     OKR eesmärkide hindamine

                     OKR eesmärkide hindamise erinevad süsteemid OKRide rakendamisega õnnestumiseks on oluline samm, et me hindame püstitatud eesmärkide saavutamise tõenäosust. Kui kindlad me oleme selle eesmärgi saavutamises? Eelkõige on siin mõeldud just võtmetulemuste hindamist, mitte...

                     OKR metoodika rakendamise 7 sammu

                     1. samm: Tutvuge OKR metoodikaga OKR metoodika on juhtimisraamistik, mis toetab organisatsioone ambitsioonikate eesmärkide saavutamisel. OKR eesmärgid koosnevad kolmest komponendist: eesmärgid, võtmetulemused ja tegevused. OKR metoodika suurendab läbipaistvust,...

                     SMART-eesmärgid vs OKR – kumba süsteemi eelistada?

                     Sellest artiklist leiate ülevaate OKR metoodikast ja  SMART mudelist ning võrdluse nende kahe meetodi sarnasustest ja erinevustest.  SMART mudel on populaarne meetod, mida paljud organisatsioonid kasutavad eesmärkide seadmiseks ja edu saavutamiseks.  OKR on eesmärkide...

                     Kõik on võimalik!

                     Anna oma küsimustest või soovidest märku kasutades kontaktivormi või helistades-kirjutades. Tuginedes oma teadmistele ja kogemustele leiame just Sinu jaoks parima võimaliku lahenduse.

                     Edukaks OÜ

                     Reg. nr 16566844

                     (372)-5660-4603

                     relika@edukaks.ee

                     OKR eesmärkide hindamine

                     OKR eesmärkide hindamine

                     OKR eesmärkide tulemuslikkuse hindamine

                     OKR eesmärkide hindamise erinevad süsteemid

                     OKRide rakendamisega õnnestumiseks on oluline samm, et me hindame püstitatud eesmärkide saavutamise tõenäosust. Kui kindlad me oleme selle eesmärgi saavutamises? Eelkõige on siin mõeldud just võtmetulemuste hindamist, mitte eesmärkide hindamist.

                     Võtmetulemuste hindamiseks on aegade jooksul töötatud välja 3 erinevat lähenemist.

                      Radical focus*

                      (Wodtke)

                      *Kindel fookus

                       Kõik võtmetulemus seatakse eeldusel, et nende saavutamise tõenäosus on 50%.

                       Perioodi lõpus hinnatakse võtmetulemused kas saavutatuks või mitte saavutatuks.

                       Measure What Matters*

                       (Doerr)

                       *Mõõda seda, mis loeb

                        Võtmetulemuste seadmisel jagatakse võtmetulemused kaheks:

                        Esimesed, mille täitmist oodatakse 100%-liselt ning teised nn inspireerivad võtmetulemused, mille täitmist oodatakse 70% ulatuses.

                         Stretch Target Commit*

                         (Lamorte)

                         *Paindlik, sihtmärk, kohustuslik

                          Võtmetulemused jagatakse kolmeks:

                          1. Võtmetulemused, mille saavutamise tõenäosus on 10%, neid nimetatakse paindlikeks tulemusteks (Stretch).

                          2. Võtmetulemused, mille saavutamise tõenäosus on 50%, neid nimetatakse sihtmärkideks (Target).

                          3. Võtmetulemused, mille saavutamise tõenäosus on 90%, neid nimetatakse  on kohustuslikeks tulemusteks.

                           Kindel fookus (Radical focus)

                           Kui võtmetulemused on seatud saavutamise tõenäosusega 50%, siis võiks olla ootus, et saavutatakse pooled meeskonna seatud võtmetulemustest. Võtmetulemusi hinnatakse iganädalaselt ning kasutatakse ettevaatavat hinnangut skaalal 1-10. Iga muutus hinnangu skaalal tõmbab tähelepanu ning on aluseks arutelu käivitamiseks. Iga perioodi lõpus võtmetulemus märgitakse kas saavutatuks või mitte saavutatuks. Kui Sa saavutad 80% tulemusest on lõplikuks hinnanguks mitte saavutatud. Meeskonnad õpivad aja jooksul tulemuste saavutamist täpsemalt hindama ning saavutamise tulemused paranevad. See hindamise süsteem töötab hästi organisatsioonide jaoks, kes alles alustavad OKR eesmärkidega, sest see on kõige lihtsam.

                           Selle süsteemi puuduseks võib pidada jäikust. Saavutatud või mitte. Kui võtmetulemuseks on leida kvartali jooksul 10 uut klienti ja kvartali lõpuks on leitud 9 uut klienti, hinnatakse võtmetulemus mitte saavutatuks. Tulemuse saavutatamist on põhjust tähistada, kuid 90%-lise tulemuse hindamine mitte saavutatuks võib olla suur pettumus.

                            Mõõda seda, mis loeb (Measure What Matters)

                            Selle süsteemi järgi tuleb hinnata igat võtmetulemust ning määrata, kas konkreetse võtmetulemuse puhul on tegemist inspireeriva võtmetulemusega, mille puhul oodatakse 70% saavutamist või kohustusliku võtmetulemusega, mille puhul oodatakse tulemuse saavutamist 100%-liselt. Perioodi lõpus antakse viimane hinnang skaalal 0-1. Selle süsteemi miinuseks on see, et praktikas kiputakse seadma ainult kohustuslikke võtmetulemusi. Sageli näevad võtmetulemused välja analoogsed to-do nimekirjadega.

                             Paindlik, sihtmärk, kohustuslik (Stretch Target Commit)

                             Google, kelle kultuuri osaks on paidlike eesmärkide seadmine, kasutab edasiarendust Measure What Matters süsteemist ning on võtnud kasutusele järgmise hindamise skaala ja tähendused. Võtmetulemusi hinnatakse skaalal 0-1 järgmiselt: 0 tähistatakse halba tulemust, 0.3 mõningast edu, 0.7 sihtmärk on saavutatud, 1.0 sihtmärgist kõrgemat tulemust. 

                             Stretch Target Commit. Süsteem on saanud inspiratsiooni Google ´s kasutusel olevast versioonist ning on ülesse ehitatud järgmiselt:

                             Kõik võtmetulemused sõnastatakse paindlikena ning saavutamise tõenäosus hinnatakse tasemel 1-10. Samadele võtmetulemustele määratakse ka sihtmrärk, mille saavutamist oodatakse 50% tõenäosusega ning kohustuslik tase, mille saavutamist oodatakse 90% tõenäosusega.

                              OKR Stretch Target Commit

                              Miks on oluline OKR eesmärkide hindamise süsteem eelnevalt kokku leppida?

                              Enamus ettevõtteid hindab võtmetulemusi tsükli lõpus, paljud hindavad võtmetulemusi tsükli jooksul, aga ainult üksikud teevad seda tsükli alguses. Peaaegu kõik ettevõtted, kes on leppinud hinnangud kokku enne tsükli algust leiavad, et see on vajalik ja seda kahel põhjusel. Esiteks tagab hinnangute läbirääkimine tsükli alguses seda, et kõik osapooled on ühiselt aru saanud, mis on ja mis ei ole võimalik ning ootused on kohe alguses kooskõlas tegelike võimalustega. Ning teiseks on tagatud ressursside parem haldamine, sest võtmetulemuste planeerimisel tuleb kohe välja, kui võib tekkida ressursside üleplaneerimine ning kõikide seatud võtmetulemuste saavutamine ei ole võimalik kasutades saadaolevaid ressursse.

                              Võtmetulemuste hindamine tsükli keskel

                              Võtmetulemusi on võimalik hinnata kahte moodi: tagasivaatavalt ja ettevaatavalt.

                              Enamik ettevõtteid, kes OKR metoodikat rakendavad hindavad OKR eesmärke tagasivaatavalt. Ehk nad hindavad, mitu % seatud võtmetulemusest on saavutatud. Soovituslik on aga lisada ka hindamisse ettevaatav vaade. 

                              Kui võtta sama näide “Leia 10 uut klienti kvartali lõpuks”. Kui esimese kuu jooksul leitakse 6 uut klienti on võtmetulemus täidetud 60% ulatuses ja see on väga hea tulemus, sest 2 kuud on veel ees. Aga samas võib olla tiim väga ebakindel selles osas, kas on võimalik leida 10 klienti kvartali lõpuks. Ehk siis ainult tagasivaatava hindamise puhul jääb tähelepanuta võimalik tulemuse saavutamise tõenäosus kvartali lõpuks.

                              Ettevaatav hindamine aitab paremini hallata ootusi ning vältida ebameeldivaid üllatusi tsükli lõpus. Kõige lihtsam viis on hinnata, kas võtmetulemus saavutatakse kvartali lõpuks või mitte. Kui algselt on võtmetulemus seatud tõenäosusega 50% ja see tsükli keskel kukub, on see väga hea viis tõmmata tähelepanu ning arutada, miks meie hinnangul võtmetulemuse saavutamise tõenäosus langes.

                              Ehk siis see 50% ei tähenda, et me täidame selle eesmärgi 50% ulatuses, vaid 50% tõenäosus tähendab seda, et me oleme 50% ulatuses kindlad, et me leiame 10 uut klienti kvartali lõpuks.

                              Võtmetulemuste hindamise metoodikate põhjalikum võrdlus

                              OKR hindamine 1
                              OKR hindamine 2
                              OKR hindamine 3
                              OKR hindamine 4
                              OKR hindamine 5

                              OKR eesmärkide hindamise kokkuvõte

                              Võtmetulemuste hindamise eesmärk on kommunikeerida seatud eesmärke, hallata ootusi ja võimaldada õppimist. Võtmetulemuste hindamise eesmärk ei ole töötajate tulemuslikkuse hindamine.

                              Ühise arusaamise loomiseks on oluline, et on kokkulepitud, millist süsteemi kasutatakse. Kindlasti ei ole soovitatav kasutada erinevaid süsteem segamini!

                              Vali üks süsteem!

                              OKR metoodika rakendamisel kaalu eraldi nende võtmetulemuste märkimist, mille tulemused on oodatust paremad.

                              Stretch Target Commit süsteem sobib hästi, et kooskõlastada võimalike võtmetulemuste väärtused ning hallata ootusi enne võtmetulemuste lõpliku kinnitamist.

                              Rohkem infot OKR metoodika kohta leiad siit.

                               

                              Artikli koostamiseks on kasutatud Ben Lamorte raamatut “The OKRs Field Book”

                              Loe veel OKR metoodika kohta:

                              Kõik on võimalik!

                              Võta minuga ühendust

                               

                              Telefon

                              (372)-5660-4603

                              E-posti aadress

                              relika@edukaks.ee

                               

                              Ettevõtte strateegia koostamine – juhtide 10 väljakutset

                              Ettevõtte strateegia koostamine – juhtide 10 väljakutset

                              Ettevõtte strateegia koostamine - 10 väljakutset

                              Milliste väljakutsetega seisavad silmitsi juhid, kelle ülesanne on välja töötada organisatsiooni strateegia? Roger Martini (Rotman School on Management) läbiviidud uuringu tulemused näitavad, et:

                              67% juhtidest usub, et nende organisatsioonis on strateegia väljatöötamisega lood halvasti.

                              Harvardi ärikooli professor David Collis on veelgi otsesem:

                              “See on väike räpane saladus: Enamik juhte ei oska sõnastada oma äri eesmärki, ulatust ja konkurentsieeliseid. Ja kui nemad ei suuda, ei suuda seda ka keegi teine.” Martini uuring toetab seda:

                              43 protsenti juhtidest ei oska rääkida enda organisatsiooni strateegiast. 

                              Martini uurimistöö, mille ta viis läbi 500 juhiga 25 ettevõttest selgitas välja 10 peamist väljakutset, millega seistakse silmitsi strateegia väljatöötamisel.

                              ettevõtte strateegia koostamine - 10 väljakutset

                              1| Aeg (96 protsenti).

                              Kõige sagedamini välja toodud väljakutseks ettevõtte strateegia väljatöötamisel on aeg. Paljud juhid on ülekoormatud erinevate tegevustega, sest neil on vaja tulla toime vähendatud arvu inimeste ja rohkete kohustustega. Juhid võivad silmitsi seista pettekujutelmaga, et mida rohkem nad tegevusi to-do listist maha saavad, seda rohkem nad saavutavad, aga alati ei pruugi olla seal võrdeline seos. Kui palju on tegelikult nimekirjas tegevusi, mis ei toeta strateegia elluviimist või on see seos väga ähmane? Kui juhid isegi sooviksid võtta aega, et mõelda strateegiliselt, siis pikad to-do nimekirjad tekitavad neis süütunnet. Kaasa ei aita ka see, et nädala koosolekutel ja raportites ei vaadelda, ega hinnata aega, mida kasutati strateegiliseks mõtlemiseks. Ja kui ära tegemist vajavate asjade nimekiri on pikk, siis strateegilise mõtlemisele planeeritav aeg on esimene, mille arvelt aega võetakse. 

                              Aga kuidas saab niimoodi olla üldse kindel, et tehakse õigeid asju?

                              2| Pühendumuse puudumine (72 protsenti).

                              Teiseks väljakutseks, millega juhid tegelema peavad on töötajate tahe toetada ja pühenduda strateegia elluviimisele.  Sellise pühendumise saavutamine on väljakutsuv mitmel põhjusel.

                              Esiteks on pühendumus madal, kui inimesed ei ole teadlikud strateegia olemasolust või nad ei saa sellest aru. Harvard Business Schooli uuring tõi välja šokeeriva tulemuse, tervelt 95% suurte organisatsioonide töötajatest ei tea või ei mõista oma ettevõtte strateegiat. Mitmed juhid ei pruugi selle väitega nõustuda, kuid oluline on siinjuures teada, kui suur on selliste töötajate osakaal just konkreetses ettevõttes, sest siin taga võib olla ka huvipuudus, mis toob omakorda kaasa muid probleeme töökeskkonnas.

                              Teisena saab madala pühendumise põhjuseks tuua välja, et  inimesed, ei saa aru, miks tehti just selline strateegia ja kuidas see aitab neil saavutada oma eesmärke. Uuring, mis hõlmas 23 000 töötajat näitas, et

                              ainult 20 protsenti neist ütlesid, et nad mõistavad, kuidas nende ülesanded on seotud organisatsiooni eesmärkide ja strateegiaga.

                              Kui juhid ei suuda põhjendada, miks strateegia on just selline, nagu ta on, ei ole mõtet ka sealt tulenevaid ülesandeid laiali jagada, sest pühendumus sellistele tegevustele on minimaalne.

                              Seose loomiseks igapäevaste tegevuste ja organisatsiooni üldiste eesmärkide vahel on hea rakendada OKR metoodikat. Loe täpsemalt: Objectives and Key Results

                               3| Prioriteetide puudumine (60 protsenti).

                               Suurt frustratsiooni tekitab olukord, kui juhtkonna tasemel puudub selge nägemus prioriteetidest. Kui tähtsaid teemasid on rohkem, kui neid, millega korraga tegeleda jõuab ja juhtkonnalt ei tule selgeid juhiseid, millele peaks keskenduma ja miks, on töötajatel endal raske seda otsustada, sest nad ei pruugi tajuda tervikut. Prioriteetide puudumine võib põhjustada soovi tegeleda korraga liiga paljude asjadega, mis omakorda viib pettumuseni, sest asjad ei saa kuidagi tehtud ning samuti võib tekkida vastuolu erinevate üksuste vahel.

                               Hea strateegia nõuab kompromisse, et leida just need tegevused, mis omavad kõige rohkem mõju seatud eesmärkide saavutamisele.

                               Prioriteetide seadmisel ja haldamisel aitab edu saavutada OKR metoodika rakendamine. Metoodika näeb ette, et organisastiooni tasemel seatud eesmärgid ja võtmetulemused on lähtekohaks meeskondadele oma eesmärkide seadmisel. Organisastiooni tasandi OKR eesmärkide seadmise periood peaks sealjuures olema piisavalt pikk, et meeskondadel jääks piisavalt aega probleemide lahtimõtestamiseks ning lahenduste väljapakkumiseks ja võimaldaks parima tulemuse saavutamist.

                               4| Status quo (56 protsenti).

                               Paljud sotsiaalvaldkonna uuringud näitavad, et inimesed eelistavad status quo-d muutustele. Kõik, mis on harjumuspärane on meie jaoks turvaline ja muutused ebaturvalised, sest me ju väga täpselt ei tea, mida muutus endaga kaasa toob. Kui muudetakse strateegiat, siis koos sellega muutub ka ressursside jaotamine, kui palju kulub aega, milliseid oskusi meil on vaja ning kui palju raha see nõuab. Kuna strateegia väljatöötamisel tehakse alati kompromisse, siis see tähendab sageli seda, et kui teatud inimesed saavad ressursse juurde, kui teised jäävad ressursist ilma. Ja on ilmselge, et need, kes ressursse kaotavad, eelistavad asju hoida nii nagu nad on. Teine argument, mida status quo säilitamiseks kasutatakse on “kui asi töötab, siis ärge seda puutuge”. Meeskondade jaoks, kes on kogenud edu varasema strateegia raames, tundub muudatuste tegemine vastuolus terve mõistusega, seega on nende küsimus: “Miks muuta seda, mis tegi meid edukaks?” Asjad, aga mida nad ei pruugi mõista on, et varasem strateegia ei taga enam edu, sest turu olukord võib olla muutunud, väärtused, mida kliendid hindavad on aja jooksul muutuvad ning konkurentsiolukord ei ole enam see, mis ta oli eelmise strateegia väljatöötamise ajal. Starbucksi tegevjuht Howard Schultz on öelnud:

                               “Me ei saa olla rahul status quoga. Igasugune äri, mis täna juhindub status quo-st on surmale määratud.”

                                

                               5| Ei saada aru, mis asi on strateegia (48 protsenti).

                               See segadus valitseb isegi suurte organisatsioonide juhtkondades. Põhjuseks võib olla strateegia abstraktne olemus, kuid ka väga erinevad käsitlused strateegia olemusest ning tööriistad, mille abil strateegia koostamine on korraldatud. Sagedamini aetakse strateegiat segamini visiooni, missiooni, eesmärkide ja isegi taktikaga. Suutmatus defineerida strateegia olemust ja tuua näiteid, jätab ruumi erinevateks tõlgendusteks ning ebaefektiivsete plaanide koostamiseks ja ebatõhusa kommunikatsiooni tekkimiseks.

                               Alustuseks on vaja luua ühine arusaam, millest me räägime, kui me räägime strateegiast. Milliseid teooriad ja tööriistu me rakendada kavatseme ja millistele küsimustele me vastuseid otsime?

                               6| Strateegilise mõtlemise oskuse ja tööriistade puudus (48 protsenti).

                               Paljud juhid ei tegutse strateegiliselt lihtsalt sellepärast, et nad pole seda kunagi teinud. Nad ei ole õppinud, kuidas mõelda ja tegutseda strateegiliselt ning kuidas strateegiat arendada ning ellu viia. Selleks, et strateegiat paremini mõista, on meil vaja sellest paremini aru saada ja seda strateegiliselt mõista. Uuringud on näidanud, et 90 protsenti direktoritest ja asepresidentidest ei ole läbinud strateegilise juhtimise koolitust. Harris Interactive 154 ettevõttega tehtud uuringus leiti, et

                               vaid 30 protsenti juhtidest on strateegilised mõtlejad.

                               Ülemaailmne uuring näitas samas seda, et kui ainult 28 protsenti tegevjuhtidest tundis, et nende meeskonnal on vaja parandada strateegilise juhtimise kompetentsi, siis meeskonna juhtidest rohkem kui pooled leidsid, et nende strateegilise juhtimise oskused vajavad parandamist. Procter & Gamble’i tegevjuht A. G. Lafley on öelnud: „Ei ole olemas ühte täiuslikku strateegiat, mis kestaks igavesti. Võitmiseks on mitu võimalust peaaegu igas tööstusharus. Sellepärast on strateegilise mõtlemisvõime ülesse ehitamine ja arendamine teie organisatsioonis elutähtis.”

                               7| Kooskõla puudumine (48 protsenti). 

                               Erinevad meeskonnad organisatsioonis on harjunud koostama oma strateegiat ja seadma endale oma eesmärke. Mõnikord on need teiste meeskondade ja plaanidega kooskõlas, kuid vahel pigem mitte. Kui kooskõla on puudu, hakkab toimuma võimuvõitlus ja selle asemel, et üksteisega koostööd teha, hakkavad eri valdkondade juhid üksteisele vastu töötama, et tagada enda seatud prioriteetide ülimuslikkus. Selline kooskõla puudumine võib toimuda ka juhtkondade ja organisatsiooni nõukogu vahel. Mõned organisatsioonid küsivad nõukogu sisendit strateegia koostamiseks, aga mõned esitavad väljatöötatud strateegia nõukogule ülevaatamiseks ja küsimuste esitamiseks. Tegevjuhi edu seisukohalt on selline kooskõla kriitilise tähtsusega. 1000 ettevõtte juhti tõid välja, et

                               põhjus number üks, millega õnnestutakse ja millega ebaõnnestutakse on juhatuse ja nõukogu vaheline strateegiline  kooskõla või selle puudumine.

                               OKR eesmärkide seadmisel pööratakse tähelepanu nii vertikaalse kui horisontaalse kooskõla loomisele. Vertikaalse kooskõla saavutamiseks põhjendavad meeskonnad, miks nad arvavad, et just selle eesmärgi püstitamine aitab kaasa strateegiliste eesmärkide saavutamisele. Horisontaalse kooskõla lahtimõtestamine aitab suunata meeskondade tähelepanu ja fookust ühes suunas ning suurendada meeskondade vahelist koostööd.

                               8| Pidev tulekahju kustutamine (44 protsenti).

                               Nn tuletõrjuta mentaliteet “reageeri kiiresti” algab organisatsiooni tipust. Kui tippjuhtide seas toimub pidev reageerimine igale ettetulevale probleemile, siis võtavad selle käitumise omaks ka kõik teised. Seejärel selline mentaliteet kinnistub ning kõige suurema tunnustuse pälvivad kõige kiiremad reageerijad. Juhid, kes enne vastust põhjalikud kaaluvad, justkui ei tee sama palju, kuid tegelikult on nende töö oluliselt produktiivsem.

                               “Mõtleme selle üle,” on lihtne kuid võimas fraas, mis võib kõrvaldada teie ettevõtte reaktiivsuse kultuuri.

                               Järgmine kord, kui keegi saadab kiireloomulise  e-kirja või siseneb kontorisse või teeb emotsionaalselt põrutava ettepaneku, võiks sellele vastata: “Mõtleme selle peale.” Ja seejärel võtta aeg ja mõelda, kuidas see aitab kaasa teie ettevõtte strateegia elluviimisele ja toetab eesmärkide saavutamist. Selleks hinnake, milline võiks olla selle ettepaneku edu tõenäosus, milline on selle mõju teie ärile ning milliseid ressursse see vajab. Kui pärast seda analüüsi on selge, et uus ülesanne arvatavasti ei toeta teie eesmärke ja strateegiaid, ei ole ressursside erakorraline eraldamine sellele põrutavale ettepanekule ka õigustatud.

                               Kui organisatsioonis rakendatakse OKR metoodikat, annab just see raamistik ette head töövahendid hindamaks uusi võimalikke viise soovitud mõju saavutamiseks.

                               9| Kvaliteetsete/õigeaegsete andmete ja info puudumine (36 protsenti).

                               Strateegilist mõtlemist määratletakse kui võimet luua pidevalt uusi teadmisi konkurentsieelise saavutamiseks. Uue väärtuse loomiseks on oluline saadaoleva info ja andmete oskuslik kombineerimine. Seega on strateegilise mõtlemise tuumaks info ja andmed, mille me oskuslikult kokku paneme, selleks et teha uusi ettepanekuid, tulla välja uute meetodite või lahendustega, et pakkuda veel rohkem väärtust oma klientidele.

                               Juhid, kellel puudub õigeaegne ja kvaliteetne info ja andmed oma äri põhiaspektide kohta, puudub sisend, et strateegiliselt mõelda- kuid selle info sügavuti mõistmine on kriitiline, et olla äris edukas. Uuring näitas, et 62 protsenti töötajatest ei suuda tegelikult mõista saadud sisendit. Ilma selgete prioriteetideta ja meetoditeta andmete mõistmiseks, süstematiseerimiseks ja saadud sisendi jagamiseks, jätkub pidev uute meetodite väljatöötamine eesmärkide saavutamiseks. Ettevõtte McKinsey & Company uuring kinnitas,

                               kui teemaks on äri kasumlikkuse kasvatamine strateegiliste teadmiste põhjal, siis ainult 35 protsenti 2135-st juhist uskusid, et nende strateegiad põhinesid ainulaadsel ja konkurentsieelist looval sisendil.

                               Konkurentsitegurite paremaks mõistmiseks on heaks tööriistaks BAIN´i vajaduste püramiid ja väärtuselementide maatriks. Selleks, et vastata maksimaalselt kliendi vajadustele, on Sul vaja neid eelkõige kuulata ja mõista. Oluline on arusaada, mis on nende jaoks oluline, miks just need väärtused on nende jaoks kõige olulisemad ning kuidas nad tajuvad Sinu pakutava toote või teenuse vastavust oma vajadustele.

                               10| Ebaselge ettevõtte siht ja strateegia (32 protsenti).

                               On väga keeruline välja töötada strateegiat, kui pole selge, milline on ettevõtte üldine siht ja suund. Mõnes organisatsioonis hoitakse ettevõtte ja äriüksuse strateegiad saladuses. Ilmselt on selle eesmärk ennetada olukorda, et konkurendid ei saaks sellest teada. Kuigi see on ühest küljest arusaadav, siis teiselt poolt on vähe kasu strateegiast, mis peidus on.

                               Võimatu on saavutada töötajate täielikku pühendumust strateegia elluviimisele, kui nad ei tea, mis see on.

                               Teiseks põhjuseks, miks ettevõtte siht ja suund on ebaselge, on strateegia väljatöötamise protsessi puudumine. Kui 500 juhi käest küsiti, kas “Teie ettevõte on strateegiline?”, siis positiivsete vastuste osakaal oli 45%, mis näitab, et  on palju ettevõtteid, kes ei tea, kuhu nad lähevad.

                               OKR eesmärkide rakendamise üheks eelduseks on, et eelnevalt oleks paigas ettevõtte visioon ja missioon, sest just nende järgi toimub strateegia koostamine ja strateegiliste eesmärkide sõnastamine lähtuvalt OKR metoodikast.

                               Kasutatud materjal: The Strategic Thinking Manifesto. 

                               Loe veel artikleid blogist:

                               KPI tulemusnäitajad

                               KPI tulemusnäitajad

                               Mis on KPI? KPI (ingl. Key Performance Indicator) on tulemusnäitaja, mis kirjeldab kvantitatiivselt organisatsiooni, konkreetse teema või projekti “tervist”. KPI-d kirjeldavad, kuidas meil läheb finantside, personali, klientide, turunduse, müügi jne. KPI erinevad...

                               Strateegia koostamine – play to win

                               Strateegia koostamine – play to win

                               Sellest artiklist leiad ülevaate, milline näeb välja strateegia koostamine “Mängi selleks, et võita” (ingl. Playing to Win ehk P2W) raamistikus. Artiklis on toodud välja sammud, millel raamistik põhineb ning kirjeldatud lühidalt iga sammu sisu. Roger Martin ja  A.G....

                               OKR metoodika kasu, muutus ja mõju

                               OKR metoodika kasu, muutus ja mõju

                               OKR metoodika rakendamisega kaasnevat muutust ja kasu organisatsioonile saab vaadata läbi 2 erineva prisma. Esimene neist organisatsioon kui tervik ning teine protsessi/teekonna vaade. OKR metoodika organisatsiooni vaatest Organisatsiooni kui terviku vaatest loob OKR...

                               OKR eesmärkide hindamine

                               OKR eesmärkide hindamine

                               OKR eesmärkide hindamise erinevad süsteemid OKRide rakendamisega õnnestumiseks on oluline samm, et me hindame püstitatud eesmärkide saavutamise tõenäosust. Kui kindlad me oleme selle eesmärgi saavutamises? Eelkõige on siin mõeldud just võtmetulemuste hindamist, mitte...

                               Ettevõtte strateegia koostamine – juhtide 10 väljakutset

                               Ettevõtte strateegia koostamine – juhtide 10 väljakutset

                               Milliste väljakutsetega seisavad silmitsi juhid, kelle ülesanne on välja töötada organisatsiooni strateegia? Roger Martini (Rotman School on Management) läbiviidud uuringu tulemused näitavad, et: 67% juhtidest usub, et nende organisatsioonis on strateegia...

                               Kõik on võimalik!

                               Võta minuga ühendust

                                

                               Telefon

                               (372)-5660-4603

                               E-posti aadress

                               relika@edukaks.ee

                                

                               Eesmärkide seadmine – 3 aspekti, kust alustada

                               Eesmärkide seadmine – 3 aspekti, kust alustada

                               Eesmärkide seadmine - kust alustada?

                               Eesmärkide seadmine samm 1 – Mida me tahame?

                               Eesmärkide seadmine algab oma soovide sõnastamisest. Esimene samm kuhugi suunas liikumiseks on vaja teada, et kuhu me siis liigume. Mis on see, mida me tahame saavutada? Kas me tahame suurendada ettevõtte käivet, kas me tahame tõsta projektide kasumlikkust, kas meie jaoks on oluline vähendada tööjõu voolavust või suurendada klientide rahulolu. Või on meie suuremaks sihiks panustada rohkem vastustundlikkusse ettevõtlusesse ja keskenduda eesmärkides sotsiaalsetele ja keskkondlikele teemadele.

                               Selleks, et oma soove õigesti sõnastada on meil vaja kõigepealt mõista, millist probleemi me lahendame. Alustades eesmärkide seadmist probleemide leidmise ja grupeerimisega, aitab see luua konteksti, millised teemad üldse vajavad tähelepanu. Siin juures tuleb aga olla tähelepanelik ja mõista, et probleem on juba tagajärg ning selleks, et eesmärgid saaksid õigesti paika on vaja kõigepealt mõista, mis on probleemi põhjustaja. Põhjuste väljaselgitamiseks on sobivad tööriistaks tiimi retrod ehk tagasivaatavad kohtumised, mille raames kaardistatakse, mis on täna hästi ja mis on see, mida on vaja teha paremini.

                               Eesmärkide seadmine samm 2 – Miks me seda tahame?

                               Selleks, et meie soovidel oleks suurem  toetuspind ja me ei takerduks esimeste tagasilöökide taha on vaja luua selge arusaam, millised väärtused ja suurem visioon on meie soovide taga? Kas meie tahtmise taga on sisemine soov kasvada ja areneda ja olla parem versioon iseendast nii inimestena kui ettevõttena või  on arengumootoriks välised tingimused näiteks konkurentsi näol? Siinjuures on oluline mõista, et sisemine soov areneda annab eesmärkidele alati suurema sügavuse ja toetuspinna, kui väline PEAB.

                               Seega oluline aspekt millele eesmärke püstitades mõelda on, miks me seda tahame. Mis me tahame ettevõtet kasvatada, miks me tahame kasumlikkust suurendada, miks me tahame, et tööjõu voolavus oleks väiksem või klientide rahulolu suurem?

                               Kas me teeme seda ainult sellepärast, et meie jaoks on oluline rohkem raha teenida või on selle taga suurem mõte. Kas kasumlikkuse suurendamise suurem eesmärk on maksta oma töötajatele konkurentsivõimelist palka ja tööjõu voolavuse vähendamine on oluline selleks, et ettevõttes oleks suurem ühtsus ja tiimitunne ja see läbi paremad tulemused? Võib ju vastata, et jah, selle jaoks me selliseid eesmärke püstitame, kuid kui rõhuasetus on õiges kohas on oluliselt suurem võimalus, et eesmärgid võetakse meeskonna poolt paremini omaks.

                               Kui on loodud selge arusaam miks üks või teine eesmärk vajalik on, võimaldab see kõikidel seotud osapooltel paremini samastuda ja hoida suurt pilti. Heaks abistavaks tööriistaks on siinkohal OKR metoodika. Võimalus teha tööd, millel on tähendus eelkõige inimese enda jaoks suurendab üldist õnne- ja rahulolutunnet. Mõlema aspekti koostoime suurendab märkimisväärselt töötajate pühendumust, mis omab omakorda olulist mõju sellele, et suurendada eesmärkide saavutamise tulemuslikkust.

                               Eesmärkide seadmine samm 3 – Fookus!

                               Kui me tegeleme kõikide asjadega korraga on meie tähelepanu hajutatud ja tulemused kahjuks ka. Ehk siis fookus. Tulemused on kiiremini saavutatud, kui fokusseerime ennast ühele teemale korraga. Ja olles sealjuures kindlad, et valitud fookus on õige. Kuidas siis tulla toime piiratud ressurssidega olukorras, kus kõike oleks vaja ja kohe? Jõuame välja prioriteetide seadmiseni. Abistavaks tööriistaks on siinkohal näiteks Eisenhoweri maatriks, mis aitab teha vahet asjadel, mis on kiired ja mis on olulised. Keskendumine ühele teemale korraga aitab suunata kogu meeskonna tähelepanu ühe konkreetse ülesande lahendamisele suurendab tõenäosust jõuda püstitatud eesmärkideni ning kogeda sellega kaasnevat eduelamust. Viimane on samuti oluline pühendumuse komponent.

                                

                               eesmärkide seadmine -Eisenhoweri maatriks

                               Eesmärkide seadmine – Kokkuvõte

                               Eesmärkide seadmise edukust saame mõõta kui vaatame kahte poolt – me teeme õiget asja ja me teeme asju õigesti. Kindluse esimeses punktis annab meile see, kui käsitleme probleemi kui tagajärge ning enne eesmärkide seadmist loome ühise arusaama tegelikust põhjusest. Tulemuste mõõtmine on selge ja läbipaistev, kui rakendame OKR metoodikat nii eesmärkide seadmisel kui regulaasete hindamiste läbiviimisel. Asjade õigesti tegemine vajab aega ja kogemust, kas meie organisatsiooni kultuur toetab õppimist ja sealjuures eksimist, et õppida suurendada oma enesekindlust ning kasvada ajas paremaks?

                                

                               Loe lisaks: 12 viga ettevõtte eesmärkide seadmisel

                               Loe rohkem eesmärkide seadmisest:

                               KPI tulemusnäitajad

                               KPI tulemusnäitajad

                               Mis on KPI? KPI (ingl. Key Performance Indicator) on tulemusnäitaja, mis kirjeldab kvantitatiivselt organisatsiooni, konkreetse teema või projekti “tervist”. KPI-d kirjeldavad, kuidas meil läheb finantside, personali, klientide, turunduse, müügi jne. KPI erinevad...

                               OKR metoodika kasu, muutus ja mõju

                               OKR metoodika kasu, muutus ja mõju

                               OKR metoodika rakendamisega kaasnevat muutust ja kasu organisatsioonile saab vaadata läbi 2 erineva prisma. Esimene neist organisatsioon kui tervik ning teine protsessi/teekonna vaade. OKR metoodika organisatsiooni vaatest Organisatsiooni kui terviku vaatest loob OKR...

                               OKR eesmärkide hindamine

                               OKR eesmärkide hindamine

                               OKR eesmärkide hindamise erinevad süsteemid OKRide rakendamisega õnnestumiseks on oluline samm, et me hindame püstitatud eesmärkide saavutamise tõenäosust. Kui kindlad me oleme selle eesmärgi saavutamises? Eelkõige on siin mõeldud just võtmetulemuste hindamist, mitte...

                               Ettevõtte strateegia koostamine – juhtide 10 väljakutset

                               Ettevõtte strateegia koostamine – juhtide 10 väljakutset

                               Milliste väljakutsetega seisavad silmitsi juhid, kelle ülesanne on välja töötada organisatsiooni strateegia? Roger Martini (Rotman School on Management) läbiviidud uuringu tulemused näitavad, et: 67% juhtidest usub, et nende organisatsioonis on strateegia...

                               Kõik on võimalik!

                               Võta minuga ühendust

                                

                               (372)-5660-4603

                               relika@edukaks.ee