OKR metoodika rakendamise 7 sammu

okr metoodika rakendamine

1. samm: Tutvuge OKR metoodikaga

OKR metoodika on juhtimisraamistik, mis toetab organisatsioone ambitsioonikate eesmärkide saavutamisel. OKR eesmärgid koosnevad kolmest komponendist: eesmärgid, võtmetulemused ja tegevused. OKR metoodika suurendab läbipaistvust, pühendumust ja aitab hoida fookust Sissejuhatava ülevaate OKR metoodika kohta leiad siit. Samuti on võimalik järelvaadata OKR metoodikat tutvustavat tasuta vebinari.

Kui olete OKR metoodikaga juba tuttav, saate edasi mõelda, kuidas OKR metoodikat oma organisatsioonis rakendada.

Sõnastage probleem, millega te silmitsi seisate ja analüüsige, kas OKR metoodika saab teid aidata selle probleemi lahendamisel. Millist muutust ja kasu OKR metoodika rakendamine organisatsioonile loob, saate lugeda sellest artiklist.OKR metoodikal on suur mõju organisatsiooni kultuurile. Selleks, et hinnata, kas teie organisatsioon on OKR metoodika jaoks valmis, saate kasutada abistava materjalina seda juhendit.

Tutvuge OKR eesmärkide näidistega ja mõelge, millised võiksid need olla teie organisatsiooni jaoks.

2. samm: Looge ühine arusaamine OKR metoodikast.

Tavapäraselt mõistetakse OKR metoodika kasu organisatsiooni jaoks üpris kiiresti, mis ei tähenda, et te ei pea olema  valmis ka aruteludeks skeptikutega. Ja see on okei! Siinkohal on abistavaks materjaliks organisatsiooni valmisoleku hindamise juhend, et mõtestada lahti, millist organisatsiooni te tahate. Hea on lasta kõikidel osapooltel oma muredest avatult rääkida, sest juurprobleemide mõistmine annab teile parema ettevalmistuse OKR metoodika rakendamiseks.

Oluline on meeskonnale selgitada, millised on OKR metoodika rakendamise kasu organisatsiooni jaoks tervikuna ning kuidas organisatsiooni edu aitab kõiki selle liikmeid. Loe täpsemalt, millist kasu, muutust ja mõju loob organisatsioonile OKR metoodika rakendamine.

OKR metoodika poolt loodav kasu, muutus ja mõju on otseselt seotud sellega, milliseid mängureegleid rakendatakse OKR metoodika kasutusele võtmisel. Üheks selliseks reegliks on näiteks kokkulepe, kuidas seatakse sisse OKR eesmärkide hindamise põhimõtted ehk teisisõnu, kuidas innustatakse oma töötajaid suurelt mõtlema.

Aidake oma inimestel mõista, kuidas sõnastada kvaliteetseid OKR eesmärke (loe täpsemalt, millistest sammudest koosneb OKR eesmärkide sõnastamine ja tutvu OKR eesmärkide sõnastamise koolitusega) ning kuidas toimub OKR metoodika organisatoorne pool, mis tagab raamistikus püsimise ja eduelamuse.

Selle etapi sujuvamaks korraldamiseks saate broneerida OKR metoodikat tutvustava kohtumise, mille raames saan aidata teil mõista, milline on teie organisatsiooni jaoks optimaalne viis OKR rakendamise programmi läbiviimiseks.

  3. samm: Vaadake üle ja täiendage oma organisatsiooni visioon ja missioon.

  OKR metooodika põhieesmärk on suunata kõik arengud ja saavutused organisatsiooni visiooni suunas. Organisatsiooni visioon on peamine ankur OKR eesmärkide joondamiseks. Kui me teame, kuhu me teel oleme, on meil palju lihtsam vahepeatuseid kirjeldada.

  Kui organisatsiooni missiooni ei ole ammu uuendatud, siis on vajalik ka see enne ära teha saamaks kindlust, et rong hakkab liikuma õiges suunas.

  OKR metoodika on üles ehitatud kihiliselt ehk iga alumine kiht toetab ülemist kihti alustades visioonist ja lõpetades meeskonna eesmärkidega. Sinna vahele jäävad olenevalt  organisatsioonist näiteks strateegilised eesmärgid, organisatsiooni eesmärgid, valdkonna eesmärgid, osakonna eesmärgid vms.

  Et alumistel kihtidel oleks teada, kuhu suunas on vaja liikuda, peavad ülemised kihid olema paigas. See võimaldab luua vertikaalse kooskõla ning suurendab eesmärkide saavutamise tõenäosust.

   4. samm: Tuvastage KPI-d

   OKR metoodika edukaks rakendamiseks on oluline, et organisatsioon kasutab õigeid KPI-sid ja võtmetulemusi. KPI-d võimaldavad organisatsioonidel vaadata praegusi ja mineviku tulemusi, tuvastada oma positsiooni äritsüklis ning analüüsida tugevaid ja nõrku külgi.

   Edukaks orienteerumiseks majandustsükli erinevates etappides on võtmetähtsusega just konkreetse suundumuse eest vastutavate KPI-de jälgimine. Määrates kindlaks, milliseid KPI-sid tuleb suurendada, vähendada või säilitada, annab hea indikatsiooni, millised mõõdetavad tegevused viivad teid konkreetsete eesmärkide poole.

   Oluline on otsustada, milliseid KPI-sid soovite kasutada ja millised näitajad aitavad teid visioonile lähemale.

   Näiteks, kui teie eesmärk on suurendada klientide hoidmise määra 30% võrra, siis millised muud tegurid toetavad seda eesmärki – kas selleks on NPS (Net Promoter Score ehk kliendirahulolu indeks), tellimuse keskmine väärtus, kliendi eluea väärtus vms. Kolmanda sammuna leppige kokku konkreetsed tegevused eesmärgi saavutamiseks.

   Kasutage ainult neid KPi-sid, mis on konkreetsete vajaduste kontekstis kõige olulisemad ning mis on kooskõlas organisatsiooni OKR eesmärkidega.

   Siiski ei ole kõik OKR eesmärgid otseselt seotud KPI-dega. OKR metoodika on heaks tööriistaks ka selleks, et sõnastada organisatsiooni strateegilised eesmärgid, kus määravaks on uute suundade valimine ning puuduvad olemasolevad KPI-d, mis vajavad parandamist. Sellisel juhul järgneb visiooni ja missiooni sõnastamisele strateegiliste suundade valimine ning nende sõnastamine lähtuvalt OKR metoodikast. Võtmetulemuste sõnastamine aitab jõuda strateegia jaoks oluliste KPI-de määratlemiseni ja vajadusel uute KPI-de kasutusele võtmiseni.

    5. samm: Sõnastage OKR eesmärgid.

    OKR eesmärkide sõnastamiseks on konkreetsed reeglid, kuid lisaks sellele on oluline jälgida ka teatud põhimõtteid.

    Kuus näpunäidet OKR eesmärkide sõnastamiseks ja metoodika edukaks rakendamiseks.

    Inspireerige ja kaasake

    OKR eesmärkide sõnastamisel on vaja leida tasakaal, et eesmärgid oleksid ühelt poolt väljakutsuvad ja sunniksid natuke rohkem pingutama ning teiselt poolt, et inimesed usuksid eesmärgi saavutamise võimalikkusesse ja oleksid motiveeritud eesmärgi nimel töötama.

    Olge täpsed

    OKR eesmärkide sõnastamisel peab olema kõigi jaoks üheselt selge, mida soovitakse saavutada, milline on eesmärgi ulatus ja mis on põhjus, miks just see eesmärk on organisatsiooni seisukohalt oluline. Varuge selleks aega! Kui eri valdkondade inimesed mõistavad üksteise püstitatud eesmärke, loob see soodsa pinnase kiiremaks arenguks ja ka innovatsiooniks.

    Olge läbipaistev ja ajaliselt piiratud

    OKR metoodika rakendamise mõte on kogu organisatsiooni täielik läbipaistvus. Tähtaegade seadmine ja perioodiline tulemuste jälgimine annab kindluse, et keskendutakse õigetele tegevustele, mis aitavad püstitatud eesmärkidele lähemale.

    Valige õiged OKR eesmärgid

    Selleks, et liikuda organisatsiooni kasvu ja edu suunas, on ülioluline meeles pidada, mis on teie organisatsioonile ja valdkonnale iseloomulikud kasvutegurid. Keskendumine kõige olulisemale aitab hoida fookust ja toob soovitud tulemused.

    Eesmärgid, mis on otseses vastuolus teie organisatsiooni visiooni, missiooni ja kultuuriga, on määratud läbikukkumisele.

    Olge tähelepanelikud, mis tegelikult toimub

    Pange tähele, kuidas teie inimesed OKR eesmärke seades ennast tunnevad. OKR eesmärkide edukaks rakendamiseks on vaja oma mõtlemist muuta ning see nõuab teatavat pingutust. Kui rakendatav metoodika on inimeste jaoks liiga keeruline ja tülikas, tekib organisatsioonil oht, et OKR eesmärkide haldamine muutub liiga suureks ja koormavaks ülesandeks.

    Selle ohu leevendamiseks saab (vähemalt alguses) kaasata välise OKR coachi, kes aitab muuta eesmärkide protsessi lihtsaks ja nauditavaks. Suuremate organisatsioonide puhul aitavad OKR metoodika edukale rakendamisele kaasa sisemiste OKR coachide välja koolitamine.

    OKR metoodika rakendamine on meeskonnatöö

    Teie meeskond on teie kõige väärtuslikum ressurss mistahes eesmärgi saavutamiseks. Kasutage oma meeskonna teadmisi ja panust, et leppida kokku järgmine samm, kuhu liikuda ja sõnastada järgmine õige eesmärk.

    Selle etapi edukaks läbiviimiseks saate broneerida OKR eesmärkide sõnastamise koolituse.

     

    6. samm: Hinnake OKR eesmärkide edukust

    OKR metoodika edukas rakendamine loob teie organisatsiooni jaoks palju väärtust, seega on väga tõenäoline, et ka teised osakonnad ja juhid tunnevad huvi OKR metoodika rakendamise vastu. Kuid OKR eesmärkide sõnastamine on oskuste kogum, mille arendamine nõuab aega ja kannatlikkust.

    Andke oma meeskondadele veidi aega kasvamiseks ja kohanemiseks! Mõistke, et teie meeskond ja erinevad juhid vajavad OKR oskuste arendamiseks aega ning teie kannatlikkust ja mõistmist.

    Võtke aega, et selgitada välja ja hinnata, mis töötas ja mis mitte. Selline tagasiside on tulevikus muudatuste tegemiseks ülioluline.

    Lisaks OKR eesmärkide tulemuslikkuse hindamisele on siin etapis oluline seada sisse OKR eesmärkide hindamise protsess ja leppida kokku, kuidas ja kui tihti hindamisi läbi viiakse.

    7. samm: Korrake OKR eesmärkide sõnastamise protsessi

    Nüüd on teil olemas arusaam OKR metoodika rakendamisest ja oskus mõõta seda, mis on tõesti oluline. Järgmisena on vaja mõista, et ambitsioonikaks kasvuks peab OKR metoodika kasutamist pidevalt täiustada. Enamasti esimeste OKR eesmärkide seadmise ja sõnastamisega ebaõnnestutakse ning siinkohal ongi tähtis mõista, et OKR metoodika kasvab ja areneb koos organisatsiooniga.

    Selleks, et suurendada OKR metoodika rakendamise õnnestumise tõenäosust juba esimesel korral, võtke minuga ühendust.

    Loe veel artikleid blogist:

    OKR eesmärkide sõnastamise protsess

    OKR eesmärkide sõnastamise protsess

    OKR eesmärkide sõnastamise protsess koosneb neljast sammust, nendeks on: 1. samm: Probleemi tuvastamine Esimese sammuna on vaja tuvastada, mis on need probleemid või takistused, mis on kõige põletavamad ja kriitilisemad organisatsiooni edasise arengu kontekstis. Kuna...

    OKR eesmärkide hindamine

    OKR eesmärkide hindamine

    OKR eesmärkide hindamise erinevad süsteemid OKRide rakendamisega õnnestumiseks on oluline samm, et me hindame püstitatud eesmärkide saavutamise tõenäosust. Kui kindlad me oleme selle eesmärgi saavutamises? Eelkõige on siin mõeldud just võtmetulemuste hindamist, mitte...

    SMART-eesmärgid vs OKR – kumba süsteemi eelistada?

    SMART-eesmärgid vs OKR – kumba süsteemi eelistada?

    Sellest artiklist leiate ülevaate OKR metoodikast ja  SMART mudelist ning võrdluse nende kahe meetodi sarnasustest ja erinevustest.  SMART mudel on populaarne meetod, mida paljud organisatsioonid kasutavad eesmärkide seadmiseks ja edu saavutamiseks.  OKR on eesmärkide...

    Kõik on võimalik!

    Võta minuga ühendust

     

    Telefon

    (372)-5660-4603

    E-posti aadress

    relika@edukaks.ee