SMART eesmärgid või OKR-kumba eelistada?

Sellest artiklist leiate ülevaate OKR metoodikast ja  SMART mudelist ning võrdluse nende kahe meetodi sarnasustest ja erinevustest. 

SMART mudel on populaarne meetod, mida paljud organisatsioonid kasutavad eesmärkide seadmiseks ja edu saavutamiseks.  OKR on eesmärkide haldamise raamistik, mis aitab juhtidel juhtida oma meeskondi punktist A punkti B.

 

Mis on OKR metoodika?

OKR on meetodika, mis aitab seada fookust, suurendada organisatsioonide läbipaistvust ja meeskondade ühtekuuluvustunnet ning parandada strateegia kommunikatsiooni ja suurendada strateegia elluviimise tõenäosust. Inteli asutaja Andrew Grove’i loodud ja hiljem Google’i poolt populariseeritud OKR metoodika on laialdaselt kasutusel Silicon Valley tehnoloogiaettevõtete seas ja selle on võtnud kasutusele paljud organisatsioonid erinevatest valdkondadest üle kogu maailma.

OKR pakub lihtsat struktuuri ja kriteeriume ärieesmärkide seadmiseks ning mitmeid reegleid ja parimaid tavasid, mida organisatsioonid saavad oma eesmärkide seadmise süsteemi parendamiseks kasutusele võtta.

OKR Objectives and Key Results

Kuidas OKR töötab?

OKR eesmärk koosneb kolmes komponendist: eesmärkidest, võtmetulemustest ning tegevustest.

OKR eesmärgid

Eesmärgid 

Eesmärgid tähistavad sihtkohta ja vastavad küsimusele “Kuhu ma pean minema?”

Eesmärgid määravad selge suuna ja on inspireerivad.

Eesmärgid on kvalitatiivsed ja EI SISALDA numbrit.

Näide: Muuta meie veebileht müügivihjete genereerijaks.

OKR võtmetulemused

Võtmetulemused

Võtmetulemused mõõdavad edusamme eesmärgi suunas ja vastavad küsimusele “Kuidas ma tean, et ma sinna jõuan?”

Võtmetulemused mõõdavad eesmärgi edukust, Need on asjad, mida sa saad mõjutada. Näiteks saad Sa mõjutada müükide arvu või veebilehe liikluse aktiivsus. 

Võtmetulemused ei ole TEGEVUSED ehk mõõdikuks ei saa olla lõpetatud projektide või turule toodud toodete arv.

Näide: Luua veebilehelt 400 müügivihjet kuus.

OKR tegevused

Tegevused

Tegevused kirjeldavad võtmetulemuste edendamiseks tehtud tööd ning vastavad küsimusele “Mida ma teen, et sinna jõuda?”.

Tegevused on projektid või muud toimingud, mis teie arvates mõjutavad võtmetulemusi.

Näide: Luua 8 uut maandumislehte.

Mis on SMART mudel?

SMART mudel on eesmärkide loomise süsteem, mis lähtub Peter Druckeri tööst ja tema loodud MBO (Management By Objectives) raamistikust.

Mudeli struktuur on lihtne ning kirjeldab kriteeriume, millele sõnastatud SMART eesmärk peab vastama.

SMART süsteem loetleb viis kriteeriumi:

S – Specific – Konkreetne

M – Measurable – Mõõdetav

A – Achievable – Saavutatav

R – Relevant – Asjakohane

T – Time-bound – Tähtajaline

SMART eesmärgid

Kuidas SMART eesmärgid töötavad?

SMART S

Konkreetne (Specific)

SMART eesmärk peab olema konkreetne, pakkudes selget kirjeldust selle kohta, mida tuleb saavutada. See peab olema arusaadav kõigile, kes sellesse eesmärki panustavad.

Näide: Leida rohkem uusi ärikliente Soomest.

Sellel eesmärgil on selge ulatus (Soome ettevõtted) ja see annab kirjelduse, mida on vaja saavutada (leida rohkem). Kuid see ei ütle midagi selle kohta, kuidas edu mõõdetakse, miks see eesmärk on oluline ja millal seda on vaja saavutada.

 

SMART M

Mõõdetav (Measurable)

Saamaks teada, millal eesmärk on saavutatud, peab see olema mõõdetav. Eesmärgile tuleb lisada mõõdik, milleni on vaja jõuda, et eesmärk oleks edukas.

Näide: Leida Soomest 100 uut äriklienti.

Nüüd on kirjeldatud tulemus, mille alusel saab edu mõõta. Kui Soomest on leitud 100 uut äriklienti, loetakse eesmärk edukaks.

 

SMART A

Saavutatav (Achievable)

Eesmärk on saavutatav, kui see arvestab võimaluste, saadaolevate ressursside ja piirangutega, mida teil on võimalik kontrollida. See aga ei tähenda, et see peab olema lihtne.

Kui võtta meie eelmine näide, siis kuna 100 ärikliendi saamine kuus on ebareaalne eesmärk, otsustab müügimeeskond seda muuta.

Näide: Leida Soomest 50 uut äriklienti.

See eesmärk võib olla keeruline, kuid seda on võimalik saavutada. Siiski pole veel selge, miks selle eesmärgi saavutamine oluline on.

SMART R

Asjakohane (Relevant)

Eesmärk on asjakohane, kui see on kooskõlas muude organisatsiooniliste eesmärkidega ja aitab kaasa suuremate eesmärkide saavutamisele. 

Näide: Leida Soomest 50 uut äriklienti, et suurendada meie turuosa.

See eesmärk on nüüd seotud ettevõtte suurema eesmärgiga “laiendada meie turuosa”. Puudu on veel vaid tähtaeg.

SMART T

Tähtajaline (Time-bound)

SMART eesmärk on tähtajaline, kui sellel on algus- ja lõppkuupäev. Lõppkuupäev on vajalik selleks, et hinnata eesmärgi saavutamist.

Näide: 2023. aastal leida Soomest 50 uut äriklienti, et suurendada meie turuosa.

Eesmärgil on nüüd ulatus ja kestus ning see vastab kõigile SMART mudeli kriteeriumitele.

SMART eesmärgid ja OKR -mis neil ühist on?

Esimene asi, mis seob OKR ja SMART metoodikaid, on nende ajalugu. Mõlemad lähenemisviisid on edasiarendus Peter Druckeri eesmärkide juhtimise raamistikust (MBO – Management by Objectives) ning  on üles ehitatud põhimõttele, et organisatsiooni edu saavutamise võtmeks on eesmärkide seadmine.

Nii OKR metoodika kui ka SMART süsteem sisaldavad elemente, mis kirjeldavad nende struktuuri. Kuigi OKR võib tunduda lihtsam kui SMART süsteem, katavad OKR metoodika kolm tähte (O-K-R) samu kriteeriume, mida kirjeldab SMART.

 

OKR ja SMART metoodika kriteeriumite võrdlus

SMART vs OKR

OKR ja SMART mudelid on sarnased ka selle poolest, et neil pole juhtorganit ega kaubanduslikke sertifitseerimisnõudeid nagu Six Sigmal ja SCRUMil. SMART ja OKR on avatud lähtekoodiga. Mõlemad raamistikud on loodud ja aja jooksul viimistletud paljude erinevate organisatsioonide poolt katsetades, mis töötab või ei tööta. Need erinevad muudest juhtimisraamistikest, mis on arendatud akadeemilistes ringkondades, valitsustes või kutseorganisatsioonidega.

 

Erinevused OKR ja SMART mudelite vahel

Pealtnäha näevad SMART ja OKR eesmärgid välja sarnased. Mõlemad pakuvad välja struktuuri ja mõlemal on reeglid, mis aitavad määrata ulatust, ajaraame ja seotust. Siin aga sarnasused lõpevad ja seal, kus SMART lõpeb, võtab võimust OKR.

1. Struktuur

SMART vaatleb eesmärke eraldi ja pakub nende struktuuri kirjeldamiseks lihtsat, kuid meeldejäävat akronüümi ja kriteeriume. OKR pakub ka struktuuri, kuid tõmbab selge piiri eesmärgi (mida soovite saavutada) ja selle vahele, kuidas mõõta edusamme selle suunas ning kasutab selleks võtmetulemusi.

Selles mõttes saab SMART ja OKR metoodikat võrrelda kui kahte erinevat viisi eesmärkide struktureerimiseks.

2. Mõõdetavus

SMART mudeli täht “M” võib tekitada segadust, sest akronüümi SMART tähendusest on aegade jooksul kujunenud mitu variatsiooni. 

Näiteks võib M tähistada: 

Measurable – Mõõdetav

Meaningful – Tähenduslik 

Motivational – Motiveeriv.

“M” tähenduse “mõõdetav” vahetamine tähendusliku või motiveeriva vastu muudab SMART eesmärgi struktuuri ja fookust, vähendades mõõtmise tähtsust, mida OKR aga rõhutab. OKR metoodika puhul mõõtmise tõlgendamisruum puudub. OKR eesmärk sisaldab alati eesmärki ja võtmetulemusi ning viimased peavad olema mõõdetavad.

3. Hierarhia

OKR erineb SMART mudelist ka selle poolest, et OKR eesmärgid luuakse raamistikus, mis kirjeldab nende suhet organisatsiooni juhtimise ja ajaraamidega.

OKR eesmärkide hierarhias on reeglina kolm taset:

  1. Pikaajalised ehk strateegilised eesmärgid, mille kestvuseks on organisatsiooni strateegia periood (näiteks 3, 5 või 10 aastat). 
  2. Teise taseme moodustavad organisatsiooni tasandi eesmärgid ja need kehtivad üldjuhul ühe aasta.  Organisatsiooni eesmärgid mängivad olulist rolli kogu organisatsiooni hõlmava töö ühtlustamisel, seavad selge fookuse kõigile töötajatele ja pakuvad pidepunkti järgmisele tasemele ehk meeskonna eesmärkidele.
  3. Meeskonna eesmärgid moodustavad OKR metoodika raamistiku kolmanda tasandi. Need töötavad kvartalipõhise ajakava alusel ja esindavad taktikat, mida meeskonnad või osakonnad kasutavad ettevõtte OKR eesmärkide suunas liikumiseks.

Seega võrreldes SMART mudeliga, kus eesmärgid sõnastatakse iseseisvalt, pakub OKR struktuuri ja konteksti, milles eesmärgid töötavad. Teiste sõnadega öeldes loob OKR metoodika selge seose eesmärkide vahel terve organisatsiooni lõikes nii vertikaalselt kui horisontaalselt..

 

OKR vs. SMART eesmärgid – millist süsteemi peaksite kasutama?

Valiku tegemine sõltub eelkõige sellest, mida te soovite saavutada. Kui tahate kasutada raamistikku, mis on lihtne ja millel on selge struktuur, siis valige SMART eesmärgid. Aga, kui teie sooviks on luua organisatsiooniülene kooskõla, fookus, selgus ja läbipaistvus, siis on teie jaoks õigeks tööriistaks OKR.

Loe rohkem OKR metoodika kohta siit: Objectives and Key results ehk Eesmärgid ja võtmetegevused.

 

Loe veel artikleid OKR metoodika kohta:

OKR eesmärkide sõnastamise protsess

OKR eesmärkide sõnastamise protsess

OKR eesmärkide sõnastamise protsess koosneb neljast sammust, nendeks on: 1. samm: Probleemi tuvastamine Esimese sammuna on vaja tuvastada, mis on need probleemid või takistused, mis on kõige põletavamad ja kriitilisemad organisatsiooni edasise arengu kontekstis. Kuna...

OKR eesmärkide hindamine

OKR eesmärkide hindamine

OKR eesmärkide hindamise erinevad süsteemid OKRide rakendamisega õnnestumiseks on oluline samm, et me hindame püstitatud eesmärkide saavutamise tõenäosust. Kui kindlad me oleme selle eesmärgi saavutamises? Eelkõige on siin mõeldud just võtmetulemuste hindamist, mitte...

OKR metoodika rakendamise 7 sammu

OKR metoodika rakendamise 7 sammu

1. samm: Tutvuge OKR metoodikaga OKR metoodika on juhtimisraamistik, mis toetab organisatsioone ambitsioonikate eesmärkide saavutamisel. OKR eesmärgid koosnevad kolmest komponendist: eesmärgid, võtmetulemused ja tegevused. OKR metoodika suurendab läbipaistvust,...

Kõik on võimalik!

Anna oma küsimustest või soovidest märku kasutades kontaktivormi või helistades-kirjutades. Tuginedes oma teadmistele ja kogemustele leiame just Sinu jaoks parima võimaliku lahenduse.

Edukaks OÜ

Reg. nr 16566844

(372)-5660-4603

relika@edukaks.ee